Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATİ TEDBİR SONRASI TAKİP AÇILMASI İPTALİ GEREKTİRİRKEN DURDURMA KARARI YANLIŞTIR.

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 19924
Karar: 2017 / 11282
Karar Tarihi: 25.09.2017

ÖZET: İflasın ertelenmesine ilişkin davaya bakan mahkemece, takip tarihinden önce verilen ara kararda tedbir karar tarihinden itibaren borçlu şirket hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine hükmedilmiş olup, alacaklı tarafından borçlu şirket hakkında tedbir devam ettiği sürece takip yapılamayacağı açıktır. Hal böyle olunca, mahkemece, ara karar tarihinden sonra başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, takibin durdurulmasına dair hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün açıklanan nedenle bozulması gerekir ise de; anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 170/B, 204)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Alacaklı tarafından, genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde; borçlu şirketin, iflas erteleme davasında tedbir kararı verildiğini ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, tedbir kararı gereğince takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
 
Dosyanın incelenmesinde; şikayetçi şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında verilen ... Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 08/04/2016 tarih ve 2016/414 E. sayılı ara kararının (1) nolu bendinde "...davacı şirket hakkında İİK. 179/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına," (2) nolu bendinde ise "...İİK 206/1 sırada yazılı yer alan alacak için ihtiyati tedbir uygulanmamasına, bunlar dışında kalan alacaklar için davacı hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine..." şeklinde tedbir kararı verildiği, alacaklı tarafından borçlu aleyhine 13/04/2016 tarihinde genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, borçlu şirketin 21.04.2016 tarihinde tedbir kararına istinaden takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.
 
Yukarıda belirtildiği üzere, iflasın ertelenmesine ilişkin davaya bakan mahkemece, takip tarihinden önce verilen ara kararın (2) nolu bendinde, tedbir karar tarihi olan 08/04/2016 tarihinden itibaren borçlu şirket hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine hükmedilmiş olup, alacaklı tarafından borçlu şirket hakkında tedbir devam ettiği sürece takip yapılamayacağı açıktır.
 
Hal böyle olunca, mahkemece, 08/04/2016 tarihli ara karar tarihinden sonra 13/04/2016 tarihinde başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, takibin durdurulmasına dair hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün açıklanan nedenle bozulması gerekir ise de; anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
 
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile ... Anadolu 6. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 29.04.2016 tarih ve 2016/491 E.-2016/426 K. sayılı kararının hüküm bölümünün (1) nolu bendinde yer alan "takibin iptali talebinin reddine" sözcüğünün silinerek karar metninden çıkarılmasına, yerine "davanın kabulü ile takibin iptaline" sözcüğünün yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube