Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNE KADAR İSTİNAF YOLU YERİNE TEMYİZ YOLUYLA İNCELENİP İNCELENEMEYECEĞİ


T.C YARGITAY 
8.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 459 
Karar: 2016 / 1763 
Karar Tarihi: 02.02.2016

ÖZET: Davacı vekili, evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlığından dolayı … TL tasfiye alacağının davalıdan alınmasını istemiştir. İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilen kararların bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar istinaf yolu yerine temyiz yoluyla incelenip incelenemeyeceği konusunda, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu`nca ilamıyla temyiz yolunun kapalı olduğuna karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 341, 394)

Dava: M.. P.. ile M.. E.. ve S.. M.. aralarındaki katkı payı alacağı, değer artış payı alacağı ve katılma alacağı davasında tedbirin kaldırılması talebinin reddine dair ... 3. Aile Mahkemesi`nden verilen ... gün ve ...sayılı ara kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlığından dolayı 10.000 TL tasfiye alacağının davalıdan alınmasını istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. 

Mahkemece, tensiple dava konusu taşınmazların tapu kayıtları üzerine tedbir konulmasına karar verilmiş, davalı vekili; 27.10.2015 tarihli oturumda, bazı taşınmazların miras yoluyla kalması nedeniyle tedbirin kaldırılmasını istemiş, Mahkemece; aynı tarihli oturumda talebin reddine karar verilmesi üzerine; ara karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bilindiği üzere; 6100 sayılı HMK`nun 394/1. maddesi hükmüne göre; "Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir.” Aynı maddenin 4. fıkrasına göre "itiraz dilekçeyle yapılır, itiraz eden itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazının dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek zorundadır. Mahkeme, ilgilileri dinlemek üzere davet eder; gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir. İtiraz üzerine mahkeme, tedbir kararını değiştirebilir veya kaldırabilir” aynı maddenin 5. fıkrasında ise; "İtiraz hakkında verilen karara karşı kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır...” denilmiştir. 6100 sayılı HMK`nun 341/1. fıkrasında, ilk dereceli mahkemelerden verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.

İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilen kararların bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar istinaf yolu yerine temyiz yoluyla incelenip incelenemeyeceği konusunda, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu`nca 21.02.2014 tarih 2013/.. Esas, 2014/... Karar sayılı ilamıyla temyiz yolunun kapalı olduğuna karar verilmiştir.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz isteğinin ihtiyati tedbire ilişkin ara kararının temyizi kabil olmaması nedeniyle REDDİNE, HUMK`nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 02.02.2016 oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube