Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEDBİRE MUHALEFET SUÇUNUN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN BORCLUNUN ADRESİNE KARARIN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR

T.C YARGITAY 
19.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 12007 
Karar: 2017 / 6860 
Karar Tarihi: 12.10.2017

MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki finansal kiralamadan doğan tedbir kararına muhalefete yönelik davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen ek kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili ile ...arasında finansal kiralama sözleşmesinin akdedildiğini, bu sözleşme gereğince emtiaların zilyetliğinin karşı tarafa devir ve teslim edildiğini, ... 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/848 D. İş sayılı dosyasından tedbir kararı alındığını, tedbire ilişkin muhtıra gönderilerek muhtıranın tebliğinden itibaren 5 günlük süre içinde emtiaların teslim edilmesinin istendiğini, şirket yöneticilerinin emtiaları teslim etmediğini ileri sürerek HMK 398. maddesinde belirtilen tedbire muhalefet suçu hükümlerine göre yöneticilerin cezalandırılmasını talep ve dava etmiştir. 

Davalılar vekili, finansal kiracı şirket iflas erteleme kararı bulunması nedeniyle tedbire muhalefet suçunun gerçekleşmeyeceğini ve bu süreç içinde finansal kiralama konusu mallar tedbir kapsamında olduğunda takip hukuku çerçevesinde muhafazası ve haczinin mümkün olmadığını belirterek talebin reddini istemiştir.

Mahkemece, tedbire muhalefet suçunun gerçekleşebilmesi için borçlunun adresine tedbirin infazı için gidilmesi ve tedbir kararının usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerektiği, davaya esas tedbir kararı tedbir kararının cezalandırılmaları talep edilen yönetim kurulu başkanına, teknik grubu başkanına ve finans grubu başkanına tebliğ edilmediği, şirketin vekiline bildirildiği, cezaların şahsiliği ilkesi gereğince tedbire muhalefetten ceza tayini için tedbir kararının bizzat adı geçen kişilere tebliği zorunlu olduğu, şirketi temsil ve ilzama yetkili olan ve şirket adına hareket eden kişiye ceza verilebileceği, bu anlamda şirketin teknik grubu başkanı veya finans grubu başkanının şirketi temsil yetkisi olmadığı gibi bu yönde bir iddianın da ileri sürülmediği, salt şirket vekiline tedbir kararının tebliğ edilmesinin ceza tertibi için yeterli bulunmadığı gerekçesiyle tedbir muhalefet suçunun oluşmadığından talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle HMK 398 maddesi uyarınca tedbire muhalefet suçunun oluşabilmesi için ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uyulmaması veya tedbir kararına muhalefet edilmesi gerektiğinden davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 12/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube