Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
UYUSMAZLIK KONUSU OLMAYAN MAL VEYA HAK UZERİNE İHTİYATI TEDBİR KARARI VERİLMEZ

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 7077 
Karar: 2015 / 24027 
Karar Tarihi: 15.12.2015

MAHKEMESİ : Bakırköy 1. Aile Mahkemesi

TARİHİ : 19/12/2014

NUMARASI : 2012/1018-2014/948 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden, davalı-davacı kadın tarafından ise, erkeğin boşanma davası, zina (TMK 161) sebebiyle de boşanma kararı verilmemesi, nafakalar ile tazminatların miktarı, yoksulluk nafakasının reddi ile taşınmaz üzerine konulan tedbir yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 15.12.2015 günü duruşmalı temyiz eden davacı-davalı Y.. D.. vekili Av. H.. S.. ve karşı taraf duruşmalı temyiz eden davalı-davacı F.. D.. vekili Av. D. S. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davacı-davalı erkek 3.12.2012 tarihinde boşanma davasını açmış, dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması tamamlanarak tahkikata geçilmiş, bu davanın yargılaması devam ederken davalı-davacı kadının aynı mahkemede 2013/801 esas sayısı ile 3.10.2013 tarihinde açmış olduğu boşanma davası erkek tarafından açılan boşanma davası ile birleştirilmiştir. Davalı-davacı kadının açmış olduğu birleşen dava yönünden HMK`da öngörüldüğü şekilde usulüne uygun bir ön inceleme duruşması gerçekleştirilmemiştir. Mahkemece taraflar usulüne uygun şekilde ön inceleme duruşmasına (HMK m. 139-142) davet edilip, iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti (HMK m. 140), taraflarca üzerinde anlaşılamayan ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar belirlenip, tahkikat aşamasına (HMK m. 147) geçilerek gösterilen deliller toplanıp bir sonuca ulaşılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

2-Boşanma ve ayrılık davası açılınca alınabilecek tedbirler Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde gösterilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre sadece uyuşmazlık

konusu hakkında tedbir kararı verilebilir (HMK. md,389/1). Davacının boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa dava konusu olmayan ve davalı-davacı kadın adına kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine tedbir konulamaz. Bu husus nazara alınmadan davalı-davacı kadın üzerine kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulması da doğru değildir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL vekalet ücretinin F.`dan alınıp Y.`a verilmesine ve 1100.00 TL. vekalet ücretinin de Y.`dan alınıp, F.`ya verilmesine, 1. bentte açıklanan bozma sebebine göre de, tarafların boşanma davaları ve ferilerine yönelik diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.12.2015(Salı)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube