Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
UYUŞMAZLIK KONUSU ŞEY ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ KONULABİLECEĞİ - TAZMİNAT DAVASININ KONUSUNUN ARAÇ OLMADIĞI - ARAÇ KAYDINA İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ KONULMASININ İSABETSİZ OLUŞU

T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2012/ 867 
Karar: 2012 / 1672 
Karar Tarihi: 08.02.2012

ÖZET: Uyuşmazlık konusu şey üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulabileceği anlaşılmaktadır. Eldeki davada kaydına ihtiyati tedbir şerhi konulan 22 ... 420 plakalı aracın mülkiyeti ile ilgili bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle eldeki tazminat davasının konusu 22 ... 420 plakalı araç ile ilgili değildir. Şu halde 22 ... 420 plakalı araç kaydına ihtiyati tedbir şerhi konulmuş olması doğru değildir. Yerel mahkemece kanun maddesi uyarınca yapılan itiraz yerinde görülerek ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması yönünde karar verilmesi gerekirken ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması isteminin reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 389, 394)

Dava: Davacı H. vd. vekili tarafından, davalı B. vd. aleyhine 21.09.2011 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan ara kararında ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine dair verilen 02.11.2011 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Karar: Dava, davacılar desteğinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında davalı B. adına kayıtlı 22 ... 420 plakalı araç kaydına konulan ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece, ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması isteminin reddine karar verilmiş, karar, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar dava dilekçesinde, davalı B. adına kayıtlı 22 ... 420 plakalı aracın karıştığı trafik kazasında desteklerinin ölümü nedeniyle uğradıkları manevi zararın ödetilmesini, kazaya karışan 22 ... 420 plakalı araç kaydına ihtiyati tedbir şerhi konulmasını istemiştir.

Dosya içeriğinden; yerel mahkemece 22.09.2011 tarihli tensip kararı ile 22 ... 420 plakalı araç kaydına ihtiyati tedbir şerhi konulduğu, davalıların 27.10.2011 tarihli celsede ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılmasını istemeleri üzerine 02.11.2011 tarihli ara kararla ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması yönündeki istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 389. maddesinin ilk fıkrasında; <Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.> Biçiminde düzenleme getirildiği, aynı Yasa`nın 394. maddesinde ise ihtiyati tedbir kararına karşı hangi yasal yollara başvurulacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, uyuşmazlık konusu şey üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulabileceği anlaşılmaktadır. Eldeki davada kaydına ihtiyati tedbir şerhi konulan 22 ... 420 plakalı aracın mülkiyeti ile ilgili bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle eldeki tazminat davasının konusu 22 ... 420 plakalı araç ile ilgili değildir. Şu halde 22 ... 420 plakalı araç kaydına ihtiyati tedbir şerhi konulmuş olması doğru değildir. Yerel mahkemece 6100 sayılı HMK 394/1,4 uyarınca yapılan itiraz yerinde görülerek ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması yönünde karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması isteminin reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle bozulmasına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 08.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube