Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TAŞINMAZ ÜZERİNE İHTİYATI TEDBİR KONULAMAYACAĞI

T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 7488 
Karar: 2016 / 127 
Karar Tarihi: 15.01.2016

ÖZET: Uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilecek iken, tazminata ilişkin bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı taşınmazları üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

(6102 S. K. m. 336) (4539 S. K. m. 3) (6100 S. K. m. 304, 389)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde asıl ve birleşen davada davalılar ... mirasçıları vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, dosya içerisinde tebligat için mürafaa pulu bulunmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

Asıl ve birleşen davalarda davacılar vekili, müvekkillerinin davalılardan ... un statik proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu, ... `nin yüklenici ve aynı zamanda dava dışı ... yöneticisi, diğer davalıların ise anılan kooperatif yöneticisi olduğunu, imal edilen binalardan davacıların bağımsız bölüm elde ettiğini, 23.10.2011 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasarlanan binaların yıkıldığını, davalıların eylemleri ile depreme dayanıklı bina inşa etmediklerini ileri sürerek, tazminata karar verilmesini istemiştir. 

Asıl ve birleşen davalarda davalılar vekilleri, davaların reddini istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, TTK`nın 336/5. maddesine dayalı olarak açılan bu davaya Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakıldığı, gizli ayıbın ortaya çıkmasından sonra açılan bu davalarda zamanaşımının dolmadığı, binaların 1975 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine uygun imal edilmediği, davacıların 4539 sayılı Yasanın 3/A maddesi uyarınca adli yardımdan faydalanacakları, yüklenicinin % 25, teknik uygulama sorumlusu ve aynı zamanda statik proje müellifinin % 38, Van Belediye Başkanlığının % 29, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının % 8 oranında kusurlu olduğu, yüklenici ve aynı zamanda kooperatif yöneticisi olan ... ile diğer kooperatif yöneticileri, ... ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, diğer davalıların kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle, asıl davada davacılardan ... ve ... davalarının feragat nedeniyle reddine, asıl ve birleşen davalarda davalılardan ... yönünden davalar takip edilmediğinden karar verilmesine yer olmadığına, diğer davalılar aleyhine açılan davaların ise kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Kararı, asıl ve birleşen davalarda davalılardan ... mirasçıları vekili temyiz etmiştir.

1)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davaya konu yapılan tazminat isteminin doğrudan zarar mahiyetinde olmasına ve özü itibariyle haksız eyleme dayalı tazminat istemine ilişkin bu davanın, karar başlığında Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan Tazminat şeklinde nitelendirilmesi hatalı ise de, bu hatanın HMK`nın 304. maddesine göre mahallinde düzeltilebilecek maddi hata mahiyetinde olmasına göre, asıl ve birleşen davalarda davalılardan ... mirasçıları vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 
2) Dava, 23.10.2011 tarihli Van depremi nedeniyle ağır hasarlanarak yıkılan binada bağımsız bölümleri bulunan davacıların, binanın imalinde kusurları olan davalılar aleyhine açtıkları tazminat istemine ilişkindir.

Davalılardan ... dışındaki davalılar aleyhine dava, yüklenici ve dava dışı ... yöneticileri olmaları nedenine dayalı olarak açılmıştır.

Bu davalıların sorumluluğuna gidilebilmesi için, anılan kooperatifin yöneticileri ve imal edilen binanın yüklenicileri olmaları gerekir. Dosya içerisindeki yapı ruhsatlarına göre, imal edilecek binanın yüklenicisi anılan kooperatiftir. Davalılardan ... `un dışındaki davalılar kooperatif yöneticisi olup olmadıklarına ilişkin kayıt ve bilgiler ise, ... Ticaret Sicil Memurluğundan temin edilerek, davalıların binanın imal edildiği dönemde kooperatif yöneticisi olup olmadıkları saptanmalıdır. Oysa, mahkemece yapılan yargılama sırasında ... Ticaret Odasından getirtilen kayıtlar esas alınarak hüküm tesis edilmiştir. 

Bu durumda, mahkemece, ... Ticaret Sicil Memurluğundan anılan kooperatif kayıtları getirtilerek, davalılardan ... dışındaki davalıların kooperatif yöneticisi olup olmadıkları, duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilerek, oluşacak uygun sonuç çerçevesinde ve usulen kazanılmış haklar ihlal edilmeksizin bir karar verilmesi gerekirken, bu lazimeye uyulmaması doğru olmamıştır. 

3)Bu davada hükmedilecek tazminat hesabının, gizli ayıbın ortaya çıktığı tarihteki mahalli rayiçlere göre yapılması gerekirken, 2012 yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre yapılan tazminat hesabı nazara alınarak hüküm tesisi doğru olmadığı gibi, tazminat hesabı içerisinde tapusu davacılar üzerine olan yıkılan bina arsası bedelinin bulunup bulunmadığı da anlaşılamadığından, bu konularda denetimle elverişli ek bilirkişi raporu alınarak hüküm tesisi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

4)HMK`nın 389. maddesi uyarınca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilecek iken, tazminata ilişkin bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı taşınmazları üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesi de doğru görülmemiştir. 

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davalarda davalılardan ... mirasçıları vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2, 3 ve 4) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, asıl ve birleşen davalarda davalılardan ... mirasçıları yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube