Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARARININ TEMYİZİ KABİL OLMADIĞI


T.C YARGITAY 
8.Ceza Dairesi 
Esas: 2017/ 9494 
Karar: 2017 / 2706 
Karar Tarihi: 28.02.2017

ÖZET: İhtiyati tedbire ilişkin ara kararının temyizi kabil olmadığından davacının temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 341, 389, 390) (YİBK. 21.02.2014 T. 2013/1 E. 2014/1 K.)

Dava ve Karar: Davacı 3. kişi vekili, haczedilen menkullerin davacıya ait taşınmazdaki mermer fabrikasının eklentisi ve ipotek akit tablosunda sayılan menkuller olduğunu açıklayarak istihkak iddiasının kabulü ile haczin iptalini, ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile dava sonuna kadar tedbiren menkul malların davacı firma yetkilisine yediemin olarak teslimini istemiştir.

Davalı alacaklı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, 09.06.2016 tarihli tensip zaptının 8 nolu ara kararında "H.M.K`nun 389/1. maddesinde " mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. " ve H.M.K.`nun 390/3. maddesinde " tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır." denilmektedir. Buna göre davacının dava dilekçesinde iddialarının haklılığını yaklaşık olarak ispat edebilmesi için yargılama yapılması gerektiğinden bu aşamada ihtiyati tedbir taleplerinin şimdilik REDDİNE,.." denilmiştir. 6100 sayılı HMK`nun 341/1. fıkrasında, ilk dereceli mahkemelerden verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.

İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilen kararların bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar istinaf yolu yerine temyiz yoluyla incelenip incelenemeyeceği konusunda, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu`nca 21.02.2014 tarih 2013/1 Esas, 2014/1 Karar sayılı ilamıyla temyiz yolunun kapalı olduğuna karar verilmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati tedbire ilişkin ara kararının temyizi kabil olmadığından davacının temyiz dilekçesinin REDDİNE, taraflarca İİK`nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 28.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube