Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVANIN KABULÜ SIRASINDA DAVACI TARAFINDAN YATIRILAN HARÇLAR DAVALI BAKANLIĞA YÜKLETİLEMEZ.


T.C YARGITAY 
9.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 35748 
Karar: 2016 / 7263 
Karar Tarihi: 24.03.2016


ÖZET: Somut uyuşmazlıkta kabul edilen miktar toplam … TL. olup, alınması gereken binde … oranındaki karar-ilam harcı … TL. olup, davacı tarafından yatırılan … TL. peşin harç ile … TL. ıslah harcı toplamı … TL. nin mahsubu ile bakiye karar-ilam harcı … TL. olduğu halde davalı şirkete peşin harç ve ıslah harcı mahsup edilmeden … TL. karar-ilam harcı yükletilmesi ve davacının yatırdığı harçların masraf olarak davalı şirkete yükletilmesi gerekirken davacıya iade edilmesi, davalı Bakanlığın harçtan muaf olduğunun hükümde belirtilmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de bu yanlışlıkların düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 57) (5521 S. K. m. 8) (6100 S. K. m. 118, 321, 343, 346, 365)

Dava ve Karar: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

1- Davalı .......... yetkilisinin temyizi açısından;

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, iş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı kanun yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse ve tefhim HMK. nun 321/2. maddesine uygun ise nihaî kararın taraflara tefhimi, usule uygun olmayan tefhim halinde yada yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 118/1, 343 ve 365 inci maddeleri uyarınca, dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği tarihte temyiz yapılmış sayılır. Yasanın 344 üncü maddesi gereğince, temyiz dilekçesi verilirken, başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması hâlinde, 346. maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır.

Somut uyuşmazlıkta, mahkeme kararı davalı İdil… Ltd. Şirketine 27.10.2014 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ise de, temyiz 5521 sayılı Kanunun 8. Maddesinde belirtilen 8 günlük temyiz süresi geçirildikten sonra 06.11.2014 harç tarihli dilekçe ile temyiz edilmiştir.

Sonuç olarak davalı Şirketin temyizi yasada öngörülen süre geçirildikten sonra yapıldığından, Şirketin temyiz talebinin 6100 sayılı Yasanın 346. maddesi gereğince REDDİNE, nispi temyiz harcının isteği halinde davalı şirkete iadesine,

2- Davalı .......vekilinin temyizine gelince;

a- Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı Bakanlık vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

b- Yargılama giderleri ve ilam harcı Mahkemece re’ sen hüküm altına alınmalıdır.
Davanın kabulü yada kısmen kabulü halinde karar-ilam harcı davalının harçtan muaf olmaması koşulu ile davalıya yükletilmelidir.

Karar-ilam harcı hükmedilen miktar üzerinden karar tarihindeki harç tebliğinde belirtilen oran üzerinden belirlenip, dava açılırken yatırılan peşin harcın ve varsa ıslah yada talep artırımı sırasında yatırılan tamamlama harcının mahsubu ile belirlenir. Davacının yatırdığı başvuru harcı, peşin harç ve varsa ıslah yada talep artırımı sırasında yatırılan tamamlama harcı masraf olarak, kabul ve redde göre oranlanmadan (harçtan muaf olmamak koşulu ile) davalıya yükletilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta kabul edilen miktar toplam 13.122,74 TL. olup, alınması gereken binde 68,31 oranındaki karar-ilam harcı 896,41 TL. olup, davacı tarafından yatırılan 68,35 TL. peşin harç ile 155,80 TL. ıslah harcı toplamı 224,15 TL. nin mahsubu ile bakiye karar-ilam harcı 672,26 TL. olduğu halde davalı şirkete peşin harç ve ıslah harcı mahsup edilmeden 896,41 TL. karar-ilam harcı yükletilmesi ve davacının yatırdığı harçların masraf olarak davalı şirkete yükletilmesi gerekirken davacıya iade edilmesi, davalı Bakanlığın harçtan muaf olduğunun hükümde belirtilmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de bu yanlışlıkların düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK.nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Hüküm fıkrasındaki harç ve harç masrafına ilişkin paragrafların çıkartılarak, yerlerine;

“ - Davalı Bakanlık harçtan muaf olduğundan davalı Bakanlık aleyhine harca hükmedilmesine yer olmadığına, 

-Hüküm altına alınan miktar üzerinden belirlenen 896,41 TL. karar-ilam harcından, davacı tarafından yatırılan 68,35 TL. peşin harç ile 155,80 TL. ıslah harcı toplamı 224,15 TL. nin mahsubu ile 672,26 TL. bakiye karar-ilam harcının davalı Şirketten tahsili ile hazineye irat kaydına,

Davacının yaptığı 25,20 TL. başvuru harcı, 68,35 TL. peşin harç ile 155,80 TL. ıslah harcı toplamı 249,35 TL. harç masrafının davalı Şirketten tahsili ile davacıya verilmesine,” paragraflarının yazılmasına, hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 24.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube