Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAZMİNAT DAVASI.İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
37. Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 20 
Karar: 2016 / 23 
Karar Tarihi: 02.11.2016


ÖZET: Dava, davacı sigorta şirketinin trafik kazası sonucunda ödenen tedavi giderinin, rücuan tazmini istemine ilişkindir. Somut olayda davacı, trafik kazası sonucu yaralanan özel sağlık sigortası ile sigortalı için ödenen tedavi masraflarının Sosyal Güvenlik Kurumundan rücuan tazminini talep etmektedir. Zorunlu sigortanın TTK’da düzenlenmesine ve aynı Kanunun maddesi uyarınca bu kanunda düzenlenen işlerden kaynaklanan hukuk davalarının ticari dava niteliğinde olduğunun kabul edilmesine ayrıca davacının da sigorta şirketi olmasına göre, ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(6098 S. K. m. 49) (6102 S. K. m. 4, 1483)

 

Dava: Taraflar arasındaki davada İstanbul Anadolu 20.nci Asliye Hukuk Mahkemesince yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi,

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Dava, davacı sigorta şirketinin trafik kazası sonucunda ödenen tedavi giderinin, rücuan tazmini istemine ilişkindir.

 

İstanbul Anadolu 8.nci Asliye Ticaret Mahkemesince uyuşmazlık konusuna göre SGK`nın taraf olduğu davaların İş Mahkemelerinde görüleceği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

 

İstanbul 19.ncu İş Mahkemesi de, dava konusu edilen olayda, sigorta şirketinin sigortalısının halef olarak açtığı davada, uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığı, bu nedenle sigorta şirketinin sigortalısının halef olarak açtığı davanın Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

 

İstanbul Anadolu 20.nci Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın, trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası olduğu, uyuşmazlığın sigorta hukukundan kaynaklandığı, bu tür dava ve işlerin 6102 sayılı kanun gereğince ticari dava/işlerden olup ticaret mahkemesinin görev alanına giren işlerden olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

 

Haksız fiil 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş, tazminatın mahiyeti ve kapsamı hakkında çeşitli hükümlere yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, dava tarihi itibariyle, yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1483/1. maddesinde sigortacıların diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortalan yapmaktan kaçınamayacakları belirtilmiş, aynı Kanunun 4/1-a maddesinde de, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk, davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, bu kanunda öngörülen hususlardan doğar, hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikle çekişmesiz yargı işi sayılacağı açıkça düzenlenmiştir.

 

Somut olayda davacı, trafik kazası sonucu yaralanan özel sağlık sigortası ile sigortalı için ödenen tedavi masraflarının Sosyal Güvenlik Kurumundan rücuan tazminini talep etmektedir. Zorunlu sigortanın 6102 sayılı TTK’da düzenlenmesine ve aynı Kanunun 4.ncü maddesi uyarınca bu kanunda düzenlenen işlerden kaynaklanan hukuk davalarının ticari dava niteliğinde olduğunun kabul edilmesine ayrıca davacının da sigorta şirketi olmasına göre, ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nun 21.nci ve 22.nci maddeleri gereğince İstanbul Anadolu 8.nci Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

(KAYNAK: Av. Ahmet KARAYAZGAN)


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube