Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KARAR İLE İLAM HARCI TATARININ NİSPİ TEMYİZ HARCININ TAMAMLANMASI BAKIMINDAN İŞLEM YAPILABİLMESİ GEREKTİĞİ.T.C YARGITAY 
14.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 10047 
Karar: 2017 / 759 
Karar Tarihi: 07.02.2017
ÖZET: Mahkemece, karar ve ilam harcı tutarının nispi temyiz harcının tamamlanması bakımından işlem yapılabilmesi için dosyanın mahalline iadesine karar verildi.
(1086 S. K. m. 434) (6100 S. K. m. 344, 366, 368) (YİBK. 10.05.1965 T. 1965/1 E. 1965/1 K.)

Dava ve Karar: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 18.09.2013 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil (önalım hakkından kaynaklanan) istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.02.2016 günlü hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: 

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (I) sayılı tarifenin yargı harçları başlığını taşıyan kısmında, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden tarifede gösterilen oranda nispi karar ve ilam harcı alınacağı hükme bağlanmış ve aynı kanunun 16. madde düzenlemesi ile de temyize konu kararla ilgili davanın nispi harca tabi olacağı öngörülmüştür.

Öte yandan, HUMK`nın 434. maddesinde (HMK`nın 366. maddesi yollamasıyla 344. maddesi), temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi gerektiği, 10.05.1965 tarih 1/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararıyla da peşin ödenmesi gerekli temyiz harcının hüküm altına alınan karar ve ilam harcının dörtte bir olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca, HUMK`nın 434/III. maddesinde (HMK`nın 368 ve 344. maddeleri), dörtte bir oranındaki harcın ödenmemesi halinde yapılacak işlemin usul ve esasları gösterilmiştir.

Hükmü temyiz eden davacı ... tarafınd
Mahkemece, karar ve ilam harcı tutarının 1/4 oranındaki nispi temyiz harcının tamamlanması bakımından HUMK`nın 434/III. maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 07.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube