Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE DAVACI TARAFINDA TEMYİZE KONU EDİLEN MİKTARIN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLİK SINIRI KAPSAMINDA KALDIĞI.
T.C YARGITAY 
9.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 9930 
Karar: 2017 / 2817 
Karar Tarihi: 28.02.2017ÖZET: Dosya içeriğine göre davacı tarafında temyize konu edilen miktar karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davalının temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
(6100 S. K. m. 362) (1086 S. K. m. 427) (5521 S. K. m. 5, 8)

Dava ve Karar: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun 5.maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. 

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre karar tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri beş bin Türk lirasını geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz. 

Birleştirilen davalarda, temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir. 

İhtiyari dava arkadaşlığında, temyiz sınırı her dava arkadaşının davası için ayrı ayrı belirlenir.

Karşılık davada, temyiz sınırı asıl dava ve karşılık dava için ayrı ayrı belirlenir.

Tespit davalarında, temyiz sınırı tespit davasının öncüsü olduğu eda davasının miktar ve değerine göre belirlenir.

Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, hükümde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü temyiz sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir.

Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 06.06.1975 gün ve 1975/6-8 sayılı içtihadında, “ 5521 sayılı yasada açık düzenleme olmamakla birlikte, bu yasanın 15. maddesindeki düzenleme gereği HUMK.nun 427 maddesindeki kesinlik sınırının iş mahkemelerinde verilen kararlarda da uygulanması gerektiği, grup halinde açılan davaların salt iş mahkemelerine özgü bir dava türü olmadığı, bu nedenle seri olarak açılan davalarda her dosya için kesinlik sınırına bakılması gerektiği” açıkça belirtilmiştir.

Dosya içeriğine göre temyize konu edilen kıdem tazminatı 3.781,66 TL ve yıllık ücretli izin alacağı 442,35 TL olmak üzere toplamı 4.224,01 TL`dir. Bu miktar karar tarihi itibariyle 5.000,00 TL kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davalının temyiz isteminin H.M.K.`nun 362/1-a ve 362/2 maddeleri, uyarınca REDDİNE, nisbi temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 28.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube