Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HAKSIZ AZİL NEDENİ İLE ÖDENMEYEN VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ.T.C YARGITAY 
13.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 16991 
Karar: 2017 / 6914 
Karar Tarihi: 06.06.2017Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı ... Öner avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Davacı, davalılar ile ... ... Ltd. Şirketinden alacaklarının tahsili için Avukatlık Kanunu mucibince ücret sözleşmesi akdedildiğini, davalılar tarafından tarafına bu nedenle vekaletname verilerek dava açıldığını, açılan davaların sonuçlandığını ve kararların kesinleştiğini, kararın infazı için icra takibi başlatıldığını, borçlu hakkında yürütülen icra takibi safahatında tarafınca her hangi bir kusur olmamakla birlikte vekalet ücreti ödememek için azilname gönderildiğini, karşı tarafa mahkeme kararı gereğince yüklenmiş bulunan vekalet ücretleri ile kendi ücret sözleşmeleri gereğince ödemek zorunda oldukları dava ve icra takibi vekaletlerinin tarafına ödenmediğini beyan ederek; Davalı ... ... için karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olarak 645,00 TL, icra dosyasındaki vekalet ücreti olarak 752,00 TL, davalı ... ... için karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olarak 575,00 TL, icra dosyasındaki vekalet ücreti olarak 220,00 TL, davalı ... ... için karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olarak 645,00 TL, icra dosyasındaki vekalet ücreti olarak 340,00 TL ve sözleşme gereğince davalılardan müşterek sorumluluk dahilinde 4.500,00 TL ücreti vekalet alacağı olmak üzere toplam olarak 7.677,00 TL`nin gününden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili ile fazla hakların saklı tutulmasına karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verdiği kararın dairemizce 2013/32828 Esas, 2014/18796 Karar Sayılı ilamı ile 12.6.2014 tarihinde, davanın davacının davalı ...’dan da dava ve icra dosyaları nedeniyle karşı yan vekalet ücretini isteyebileceğinin kabulü gerekir ve her bir davalı yönünden kabul edilen meblağ üzerinden karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre hesaplanacak nispi vekalet ücretinin davalılardan ayrı ayrı tahsiline karar verilmesi gerekirken davanın kabul edilen kısmı üzerinden hesaplanan tek bir nispi vekalet ücretinin davalılar... ve ...’dan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı gerekçesiyle bozulması üzerine, bozma kararına uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulü ile davalı ... ... 1.397,00 TL, davalı ...`nın 2.435,60 TL, davalı...`a 2.437,00 TL borçlu olduğu anlaşılmakla bu miktarların davalılardan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davacı ile davalı ... ... tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 

2-Dava, haksız azil nedeni ile ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili talebine ilişkindir. Mahkemece yapılan ilk yargılamada davalıların davacı vekili haksız olarak azlettikleri kanaatine varılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş. Hükmün davacı ve davalılar... ile ... tarafından yapılan temyizi üzerine, Dairemizin 2013/32828 Esas, 2014/18796 Karar sayılı ilamı ile “...davanın davacının davalı ...’dan da dava ve icra dosyaları nedeniyle karşı yan vekalet ücretini isteyebileceğinin kabulü gerekir ve her bir davalı yönünden kabul edilen meblağ üzerinden karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre hesaplanacak nispi vekalet ücretinin davalılardan ayrı ayrı tahsiline karar verilmesi gerekirken davanın kabul edilen kısmı üzerinden hesaplanan tek bir nispi vekalet ücretinin davalılar... ve ...’dan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır“ gerekçesi ile bozulmuş, bozma sonrası mahkemece, bozma kararına uyulmuş, davalı ... ... 1397,00 TL nın alınarak davacıya verilmesine şeklinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Ancak ikinci bozma nedeni olan davacı lehine her bir davalı yönünden ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine dair dairemizin bozma kararına uyulmadığı gibi faiz yönünden bozulmasına karar verilmeyen önceki kararın aksine bozma sonrası verilen kararda faize hükmedilmemiştir. Bozma ilamına uyulması halinde, bozma doğrultusunda taraflar lehine usuli kazanılmış hak doğar, bu aşamadan sonra bozmanın gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Hal böyle olunca bozma ilamına aykırı olarak davacı lehine her bir davalı yönünden ayrı ayrı kabul edilen miktarlar yönünden vekalet ücretine hükmedilmeden ve davacının faiz talebine yönelik usuli kazanılmış hakkı bulunduğu ve faize ilişkin bozma kararı öncesi hükmün kesinleştiği, hükmedilen alacaklara dava tarihi itibariyle faiz işletilmesi gerektiği gözetilmeden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalının tüm, davacının ikinci bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde davacıya iadesine, 11,42 TL kalan harcın davalı ... Öner`den alınmasına, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 06/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube