Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEMYİZ EDİLEN KARARIN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLİK SINIRININ DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR.


T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 1464 
Karar: 2017 / 2648 
Karar Tarihi: 20.06.2017ÖZET: Temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı altında kalmaktadır. Bu durumda tarafların temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 346, 362, 366, Ek m. 1) (YİBK. 01.06.1990 T. 1989/3 E. 1990/4 K.) (YHGK. 23.02.2005 T. 2005/13-32 E. 2005/85 K.)
 
Davacı ... ile davalı Asena...i. arasındaki davadan dolayı İzmir 7. Tüketici Mahkemesince verilen 16.02.2017 gün ve 2014/787-2017/130 sayılı kararı ile verilen hüküm davacı vekili tarafından Bölge Adliye Mahkemesi`ne istinaf başvurusu üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanlığı`nca verilen 18.04.2017 gün ve 2017/371-276 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
 
BAM hukuk dairesinin miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararları verildiği anda kesin olup temyiz edilemez (HMK 362/1-a). Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, bu 40.000,00 TL`lik kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü 40.000,00 TL`yi geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir (HMK 362/2). Yukarıdaki 40.000,00 TL`lik parasal sınır 25.000,00 TL iken 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun`un 42. maddesiyle yapılan değişiklikle 40.000,00 TL olmuştur. Aynı Kanun`la HMK`ya eklenen ek 1. madde gereğince bu miktarlar 2017 ve sonrası yıllarda her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılacak ve artırım sırasında 10,00 TL kesirleri dikkate alınmayacaktır. Bu hükümlere göre hesaplama yapıldığında 2017 yılı için temyiz kesinlik sınırı 41.530,00 TL`dir. 
 
Temyiz dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa, kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi temyiz dilekçesinin reddine karar verir ve 344`üncü maddeye göre yatırılan giderden karşılanmak suretiyle ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder (HMK 346/1 ve 366). Temyiz edilen karar kesin olduğu halde bu konuda inceleme yapılıp karar verilmeksizin dosya Yargıtay`a gönderilmiş ise 01.06.1990 tarih 1989/3 Esas, 1990/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince dosyanın mahalline çevrilmesine gerek olmaksızın Yargıtay tarafından da temyiz talebinin reddine karar verilebilir. Bu içtihadı birleştirme kararı HUMK hükümleri nedeniyle verilmiş olsa da HMK`daki benzer düzenlemeler de aynı yorum ve sonucu gerektirdiğinden HMK hükümlerine göre temyiz yönünden de uygulanmalıdır.
 
Yukarıda sözü edilen kurallar ve yapılan açıklamalarla birlikte somut olay değerlendirildiğinde; temyize konu karar 18.04.2017 tarihinde verilmiş olup temyiz kesinlik sınırı 41.530,00 TL`dir. Dava konusu edilen alacak miktarı 60.233,00 TL olup kabul edilen miktar 53.286,00 TL`dir. Karar, davacı tarafından reddine karar verilen 6.947,00 TL nedeniyle temyiz edilmiş olup bu miktar temyiz kesinlik sınırının altında kalmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi tarafından bu konuda temyiz dilekçesinin reddine karar verilebileceği gibi, verilmemiş olması halinde Yargıtay`ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Bu nedenle temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin, mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, 20.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube