Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EKSİK HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN KESİN SÜRE VERİLMEDEN BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMEMESİ BOZMA SEBEPLERİDİR.


T.C YARGITAY 
9.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 245 
Karar: 2017 / 580 
Karar Tarihi: 24.01.2017Yargıtay Kararı
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 28. HUKUK DAİRESİ DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına 

hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

İlk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmesi

üzerine davalı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı İsteminin Özeti:

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından sendikal nedenle feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesi ile sendikal tazminata karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının performansının düşük olduğu işten çıkarıldığını, iş akdinin sendikal nedenle feshedilmediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve işe iadesine, iş akdinin sendikal nedenle feshedildiğinin ispat edilemediğinden sendikal tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Taraf vekilleri istinaf yoluna gitmiştir.

... Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi 09.11.2016 tarihli 2016/28 Dosya, 2016/20 Karar numaralı istinaf kararı ile davacı vekilinin süresi içerisinde istinaf dilekçesi vermesine rağmen istinaf harcını yatırmadığından davalı vekilinin istinaf başvurusunu değerlendirdiğini belirterek davalının iş sözleşmesinin feshini gerektiren geçerli bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir. 

D) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

İlk Derece Mahkemesi`nce 07.09.2016 tarihinde tefhim edilen karar davacı vekiline 23.09.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Davacı vekili 09.09.2016 havale tarihli istinaf dilekçesi ile istinaf yasa yoluna başvurmuş ve harcını da 08.09.2016 tarihinde yatırmıştır. 

Davacı vekilinin usulüne uygun istinaf yolu incelenmesi isteminin hatalı gerekçe ile hüküm kısmında davacı temyizine ilişkin sonucu da belirtilmeksizin reddi hatalıdır.

Bölge Adliye Mahkemesinin kabulüne göre de HMK.nun 344. maddesi uyarınca yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvurulmasına karşın harcın hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, dosya kararı veren mahkemeye gönderilerek bu mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde harcın tamamlanması, aksi hâlde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkemece başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verilmelidir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre taraf vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın istinaf incelemesi yapılmak üzere ilgili BAM Dairesine gönderilmesine, 24.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube