Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI.


T.C YARGITAY 
21.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 123 
Karar: 2017 / 1983 
Karar Tarihi: 14.03.2017Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :İş MahkemesiK A R A R

1- Nisbi harca tabi davalarda, 10.5.1965 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince hükmü temyiz eden davalının temyiz başvuru harcı ve ilam harcının 1/4`nü ( nispi temyiz karar harcı) peşin olarak yatırması gerekir. 

Mahkemenin kararının Davalılardan ... tarafından 11.06.2015 tarihinde temyizi nedeniyle temyiz yoluna başvurma harcı ile 1.969,32 TL nispi temyiz karar harcı tahsil edilmesi gerekirken harç tahsil edilmediği anlaşılmıştır. 

Mahkemece temyiz harcı eksik yatırılan davalı yönünden noksan temyiz yoluna başvurma harcı ile nispi temyiz karar harcına ilişkin varsa yatırılmış olduğuna dair makbuzun dosyaya eklenmek suretiyle, harcın yatırılmamış olması durumunda ise, 6100 sayılı HMK`nın 366.maddesi delaletiyle aynı kanunun 344. maddesi uyarınca davalı vekiline bir haftalık kesin süre verilmesi, süresi içinde harç ikmal edildiği takdirde dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere geri gönderilmesi, süresi içinde harç yatırılmadığı takdirde ise; kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilerek, ek kararın ilgiliye tebliğ edilmek üzere,

2- Öte yandan 6100 sayılı HMK’nın 366.maddesi yollamasıyla temyiz incelemesinde uygulanan 347.maddesi hükmü gereğince temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliğ olunacağı, 348.maddesi hükmüne göre de katılma yoluyla temyizin mümkün olması nedeniyle, temyiz dilekçesinin (veya sunulmadığı takdirde kısa temyiz dilekçesinin) kararı temyiz etmeyen karşı tarafa tebliği zorunludur. Taraflar, temyiz dilekçesinin tebliğinden sonra süresinde temyiz talebinde bulunabilirler.Bu açıklamalar doğrultusunda;

Davalı SELAH MAKİNE VE GEMİCİLİK ENDÜSTRİ TİCARET AŞ. vekili tarafından sunulan temyiz dilekçesinin davacı vekiline tebliği ile tebligat parçasının dosyaya eklenmesi yönünden, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube