Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ DAVASI.


T.C YARGITAY 
21.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 4253 
Karar: 2017 / 7160 
Karar Tarihi: 02.10.2017ÖZET: Davacı yararına maktu vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, nisbi vekalet ücretine karar verilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.
(1136 S. K. m. 168)
 
Davacı, Kurum tarafından gönderilen ödeme emirlerinin iptaline, borçlu olmadığını tespitine karar verilmesini istemiştir.
 
İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. 
 
Bölge Adliye Mahkemesince, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. 
 
Bölge Adliye Mahkemesi kararının davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. 
 
Dava, ödeme emrinin iptali, istemine ilişkindir.
 
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
 
Somut olayda, davacı yararına maktu vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, nisbi vekalet ücretine karar verilmesi doğru olmamıştır.
 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu`nun 168. maddesine 16/06/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5904 sayılı Kanun`un 35. maddesiyle eklenen cümlede "Şu kadar ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`un uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir" hükmü yer almaktadır. 
 
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
 
Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK`nun 370/2. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Hüküm fıkrasının davacı yararına vekalet ücretinin kararlaştırıldığı 4. maddesi tamamen silinerek yerine;" Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 1.980,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine," rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine 02.10.2017 oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube