Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HÜKÜM VERİLİP DAHA SONRA SANKİ KARAR VERİLMEMİŞ GİBİ YENİDEN ESAS İL İLGİLİ KARAR VERİLMESİ ÖNEMLİ BİR USUL HATASIDIR. BOZMAYI GEREKTİRİR.


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 2978 
Karar: 2016 / 5939 
Karar Tarihi: 24.03.2016


ÖZET: Mahkemece, 18.09.2012 tarihli oturumda verilen karar gereğince gerekçeli karar oluşturup, taraflara tebliğ edilmesi gerekirken, yargılamaya devamla davacı-karşı davalı erkeğin davasının reddine, davalı-karşı davacı kadının 26.11.2013 tarihinde açtığı karşı davasının kabulüne karar verilmesi önemli bir usul hatası olup, hükmün münhasıran bu sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
(4721 S. K. m. 166) (6100 S. K. m. 369) (1086 S. K. m. 435)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı-karşı davalı erkek,04.09.2012 tarihinde Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesine dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuştur. Fiziki dosyada bulunmayıp, UYAP ortamında, 28.12.2012 tarihinde onaylanıp dosyasına aktarılan ve 18.09.2012 tarihinde davacı erkek vekili, davacı erkek ve davalı kadının katılımıyla yapıldığı anlaşılan duruşma tutanağında, tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesine göre boşanmalarına karar verildiği görülmektedir. Tarafların bu tutanağı imzadan imtina ettiklerine ilişkin hakim tarafından düzenlenip imzalanmış bir tutanak bulunmamaktadır. Bu duruşma tutanağının hakim ve zabıt katibi tarafından elektronik olarak imzalanmaması, UYAP ortamında düzenlenip dosyasına aktarılmış olması nedeniyle duruşma tutanağı olmadığı sonucunu doğurmaz. Bu durumda, hakimin, davanın esası hakkında hüküm kurup hüküm özetini tefhim etmiş olduğu sonucuna varılmaktadır.

Hakim, gördüğü davada tahkikatı bitirip hüküm kurduktan sonra davadan elini çekmiş olur ve kural olarak dava sonunda verilen karar temyiz edilip bozulmadan ve bu suretle yargılamaya yeniden başlanmadan davanın esası ile ilgili hiçbir karar veremez.

Yargıtay tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir (6100 sayılı HMK m. 369/1, 1086 sayılı HUMK m.435/1).

Mahkemece, 18.09.2012 tarihli oturumda verilen karar gereğince gerekçeli karar oluşturup, taraflara tebliğ edilmesi gerekirken, yargılamaya devamla davacı-karşı davalı erkeğin davasının reddine, davalı-karşı davacı kadının 26.11.2013 tarihinde açtığı karşı davasının kabulüne karar verilmesi önemli bir usul hatası olup, hükmün münhasıran bu sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün, gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 24.03.2016 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube