Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK, EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ.İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
2. Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 190 
Karar: 2016 / 168 
Karar Tarihi: 29.12.2016ÖZET: Davalı baba üniversite öğrencisi olup, maddi gelirinin olmadığını ve nafakaya hükmedilmemesi gerektiğini iddia etmiş ise de; evlilik dışı doğan çocuğun yaşı, down sendromlu olması, annenin de yaşının küçük olup, çocuğa anneanne tarafından bakılması, down sendromlu çocuğun ihtiyaç ve giderlerinin de daha fazla olması, davalının üniversite öğrencisi olmasının, evlilik dışı doğan çocuğun bakım, eğitim ve giderlerine katılma yükümlülüğünden kendisini kurtarmayıp, çalışmasına engel bir halinin de bulunmadığı anlaşılmakla davalının istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 4, 327, 330)

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen davanın kabulü kararma karşı, davalı tarafından istinaf başvurusunda bulunulmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

 

Kayyım dava dilekçesinde, S.G.`nün davalı H.G.`den M.G.G. isminde çocuğunun olduğunu, davalının S.G. ile evlenmeye karar verdiklerini, küçük M.G.G`un davalı babanın nüfusuna geçirilmesini, küçük lehine aylık 500,00-TL tedbir nafakasına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı H.G. vekili, S.G. ve ailesinin DNA testi yapılmasını istemediğini, ayrıca İzmir 2.Aile Mahkemesinde babalık davasının görüldüğü, davalının eğitim hayatı devam ettiğini, her hangi bir ekonomik kazancının olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

 

İhbar olunan S.G. vekili dilekçesinde müvekkilinin küçük M.G.G.`nün annesi olduğunu, çocuğun H.G.`den olduğunu, DNA testine rıza gösterdiklerini küçüğün down sendromlu olması nedeniyle küçük lehine nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir.

 

Mahkemece, davanın kabulü ile dava tarihinden itibaren takdiren küçük çocuk için aylık 200,00TL tedbir nafakasının çocuğun babası olan davalı H.G.`den alınıp, çocuğun annesi S.G.`ye ödenmesine ve fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

 

Hükme karşı davalı tarafından, davalının üniversite öğrencisi olup, maddi gelirinin olmadığı ve hükmedilen 200,00TL nafakayı ödeyebilecek durumda olmadığını belirterek nafakanın kaldırılması, aksi kanaat hasıl olur ise tedbir nafakası bedelinin düşürülmesi gerektiği iddiası ile istinaf yoluna başvurulmuştur.

 

Dava; babalığın tespiti ve nafaka davası niteliğindedir.

 

Mahkemece verilen hükme karşı davalı tarafından sadece nafaka yönünden istinaf yoluna başvurulmuştur.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 330. maddesine göre: "Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşullan ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur." 327/1.maddesinde ise "Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır." hükmü düzenlenmiştir. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya ait ise de babanın da çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması zorunludur. Mahkemece ana ve babanın sosyal ve ekonomik durumları, günün ekonomik koşulları, küçüğün ihtiyaçları Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir.

 

Buna göre, davalı baba üniversite öğrencisi olup, maddi gelirinin olmadığını ve nafakaya hükmedilmemesi gerektiğini iddia etmiş ise de; evlilik dışı doğan çocuğun yaşı, down sendromlu olması, annenin de yaşının küçük olup, çocuğa anneanne tarafından bakılması, down sendromlu çocuğun ihtiyaç ve giderlerinin de daha fazla olması, davalının üniversite öğrencisi olmasının, evlilik dışı doğan çocuğun bakım, eğitim ve giderlerine katılma yükümlülüğünden kendisini kurtarmayıp, çalışmasına engel bir halinin de bulunmadığı anlaşılmakla davalının istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

 

Sonuç: Yukarıda gösterilen nedenlerle;

 

1- İncelenen Mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından davalının istinaf başvurusunun HMK`nın 353/1-b-1 md. uyarınca ESASTAN REDDİNE,

 

2- Davalı tarafından yatırılan istinaf yoluna başvuru harcı 79,70TL ile istinaf peşin karar harcı 29,20TL`nin hazineye irad kaydına,

 

3- Davalı tarafından yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

 

4- İstinaf yoluna başvuran tarafından yatırılan gider avansından arta kalanın talep halinde yatırana iadesine,

 

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 361/1.maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde Yargıtay`a temyizi kabil olmak üzere, 29.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube