Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KESİNLİK SINIRI 41.530 TL ALTINDAKİ DAVALAR TEMYİZ EDİLEMEZ.


T.C YARGITAY 
1.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 4070 
Karar: 2017 / 4897 
Karar Tarihi: 03.10.2017
Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİLTaraflar arasındaki davadan dolayı ... Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesi Hakimliğinden verilen 01.06.2017 gün ve 20-627 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü. -KARAR-

Dava, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, davalı tarafın istinafı üzerine bölge adliye mahkemesince 6100 sayılı HMK.`nun 353/1.b.2. maddesi uyarınca ortadan kaldırılarak; el atmanın önlenmesi isteği yönünden davanın açılmamış sayılmasına, ecrimisil yönünden ise isteğin kısmen kabulü ile 17.250.00-TL`nin davalıdan tahsiline karar verilmiş hüküm süresi içerisinde davalı vekili tarafından ecrimisil yönünden temyiz edilmiştir.

Bilindiği üzere; 6100 sayılı HMK`nın 362.maddesinde bölge adliye mahkemelerinin temyiz olunamayan kararları düzenlenmiş, 1/a bendinde de miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar" hükmüne yer verilmiş, 2017 yılı itibarıyla HMK.` nın 362/1-a bendinde belirtilen 40.000.00-TL`lik kesinlik sınırı 41.530.00-TL olarak uygulanmaya başlamıştır.

Somut olayda, kabul edilen ecrimisil miktarı (17.250.00 TL) 2017 yılı itibarıyla temyiz kesinlik sınırı olan 41.530.00-TL` nin altında kalmaktadır.

Öte yandan, temyiz kesinlik sınırı içinde kalması nedeniyle temyiz kabiliyeti olmayan kararlara karşı temyiz isteği yönünden mahkemece bir karar verilebileceği gibi 01.06.1990 gün ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayda da bir karar verilebilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, eldeki dava bakımından (6100 sayılı Yasanın 3.maddesi yollamasıyla) davalı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde yatırana iadesine, 03.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube