Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA KONUSU MİKTARIN HÜKÜM TARİHİ İTİBARİYLE İSTİNAF SINIRININ ALTINDA KALDIĞI.İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
11. Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 1534 
Karar: 2017 / 842 
Karar Tarihi: 17.10.2017


ÖZET: Somut olayda davacı … TL`nin davalıdan tahsilini talep etmiş ise de ıslah dilekçesi ile dava değerini … TL`ye yükseltmiş olup, mahkemece 23.05.2017 tarihinde davanın kısmen kabulü ile …. TL`nin davalıdan tahsiline karar verilmiş olup, dava konusu miktar hüküm tarihi itibariyle kanun hükmü uyarınca istinaf sınırının altında kaldığı anlaşıldığından istinafı kabil olmayıp, davalı vekilinin istinaf dilekçesinin bu nedenle reddine karar vermek gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 341, 352, Ek m. 1)

 

Taraflar arasındaki davadan dolayı İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 23.05.2017 gün ve 2016/128 esas 2017/492 karar sayılı hükmün istinaf yoluyla Dairemizce incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesi uyarınca ilk derece mahkemeleri tarafından verilen miktar veya değeri 1.500,00 TL`yi geçmeyen malvarlığına ilişkin kararlar kesin olup, anılan miktar aynı yasanın Ek. 1.maddesi uyarınca 01.01.2017 tarihi itibariyle 3.110,00 TL`dir. Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebin kabul edilmeyen bölümünü geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

 

Somut olayda davacı 100,00 TL`nin davalıdan tahsilini talep etmiş ise de ıslah dilekçesi ile dava değerini 2.999,00 TL`ye yükseltmiş olup, mahkemece 23.05.2017 tarihinde davanın kısmen kabulü ile 2.999,00 TL`nin davalıdan tahsiline karar verilmiş olup, dava konusu miktar hüküm tarihi itibariyle yukarıda anılan kanun hükmü uyarınca istinaf sınırının altında kaldığı anlaşıldığından istinafı kabil olmayıp, davalı vekilinin istinaf dilekçesinin bu nedenle reddine karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, HMK`nın 352. maddesi uyarınca ön inceleme neticesinde istinaf dilekçesinin REDDİNE, istinaf harcının talep halinde istinaf yoluna başvurana iadesine 08.09.2017 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi. 

 

(KAYNAK: Av. Eray YAMAÇ)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube