Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 18695 
Karar: 2016 / 24110 
Karar Tarihi: 22.11.2016


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda ödeme emri tebilgatının usulsüzlüğü şikayetinde bulunarak, tebliğ tarihinin düzeltilmesi, hacizlerin kaldırılması ve mükerrer olarak açılan takibin iptalini talep ettiği, mahkemece ödeme emri tebilgatının usulsüzlüğüne karar verilerek tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olarak düzeltilmesine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda borçlunun icra mahkemesine başvurusunda ödeme emri tebliğinin usulsüzlüğü şikayetinin yanında hacizlerin kaldırılması ve mükerrer takip olduğudan takibin iptali taleplerinin de olduğu ancak, mahkemece bu talepler hakkında bir değerlendirme yapılmaksızın yanlızca tebliğ tarihinin ıttıla tarihi olarak düzeltilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

O halde mahkemece, borçlunun hacizlerin kaldırılması ve mükerrer takibin iptali talepleri hakkında da inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan şikayetin kabulüne karar verildiği halde, vekille temsil edilen borçlu şirket lehine, vekalet ücretine hükmedilmemesi ve yargılama giderinin borçlu üzerinde bırakılması da doğru görülmemiştir. 

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ........2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube