Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2005/ 1715 
Karar: 2005 / 5170 
Karar Tarihi: 11.03.2005ÖZET : Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise, ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden faizin kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması ve itirazın bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir.
Somut olayda, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil konulu dayanak ilam kesinleşmeden takibe konamaz. Bu durumda, eklentilerle ilgili ve bunların henüz istenemeyeceği yönündeki itiraz kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
(1086 S. K. m. 71) (818 S. K. m. 103)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

Karar: Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise, ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden faizin kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması ve itirazın bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir ( İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Genel Kurulu`nun 24.11.1995 tarih 1994/2 E. 1995/2 K. sayılı kararı ). 

Somut olayda, İcra Mahkemesi`nin gerekçesinde de vurgulandığı üzere muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil konulu dayanak ilam kesinleşmeden takibe konamaz. Bu durumda, eklentilerle ilgili ve bunların henüz istenemeyeceği yönündeki itiraz kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube