Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ.T.C YARGITAY 
8.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 3788 
Karar: 2017 / 10689 
Karar Tarihi: 13.09.2017Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARARDava, kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, ödeme emri tebligatının davalıya usulüne uygun tebliğ edilmediğinden bahisle, istemin reddine karar verilmiş, karar davacı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emri, 12.01.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkemece her ne kadar ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de davalı, ihtarlı ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiği konusunda herhangi bir savunmada bulunmamıştır. Bu halde 12.01.2016 tarihinde yapılan ödeme emrinin tebliği ile icra takibi kesinleşmiştir. Hakim ödeme emrinin tebliğindeki usulsüzlüğü kendiliğinden nazara alamaz. Mahkemece kesinleşen takip nedeniyle işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK`nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 13.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube