Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6922

K. 2012/10821

T. 24.4.2012

* KOCANIN BORCUNU ÖDEYEN EŞİN KOCAYA TAKİP YAPMASI (İtirazın İptali Davası - Uyuşmazlık Aile Hukukundan Doğmadığından Dosyanın Aile Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği)

* İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İcra Tehditi Altında Davalı Kocanın Borcunu Ödeyen Davacının Kocaya Takip Başlattığı - Uyuşmazlık Aile Hukukundan Doğmadığından Dosyanın Aile Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği/Esasa Girileceği)

* AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN DAVA VE İŞLER (Aile Mahkemelerinde Görüleceği - Aile Hukukundan Doğma Ölçütünün Karı Koca Arasındaki Hangi Türden Olursa Olsun Tüm Uyuşmazlıkları İçine Almadığı)

* DERDEST OLAN BOŞANMA DAVASI SIRASINDA KOCANIN BORCUNU ÖDEME (İcra Tehditi Altında Davalı Kocanın Borcunu Ödeyen Davacının Kocaya Takip Başlattığı - İtirazın İptali Davasında Dosyanın Aile Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği) 2004/m.67 4787/m. 4

ÖZET : Davacı, fiili olarak ayrı yaşadıklarını belirterek, davalı kocanın borcunu icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığından ödediği paranın tahsili amacıyla yapılan takibe vaki itirazın iptalini talep etmiştir. Aile hukukundan doğan dava ve işlere Aile Mahkemelerinde bakılır. "Aile hukukundan doğma" ölçütü karı koca arasındaki hangi türden olursa olsun tüm uyuşmazlıkları içine almamaktadır. Dosyanın Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde 1.636,03 TL itirazın iptali %40 icra inkar tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece mahkemenin görevsizliği cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların evli olduklarını, ancak fiili olarak ayrı yaşadıklarını aralarındaki boşanma davasının halen derdest olduğunu belirterek, davalı kocanın alışveriş merkezine olan borcunu icra tehdidi altında ödemek zorunda kalan müvekkili kadın (eş)`in ödediği 1.636 TL davalı (koca)`dan tahsili amacıyla yapılan takibe vaki itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; tarafların resmi evlilikleri devam ettiği sürece eşler arasındaki hukuki itilafların çözüm yeri aile mahkemesi olduğundan bahisle, mahkemenin görevsizliğine karar vermiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun değişik 4. maddesine göre işbu mahkemelerin görevleri üç bent halinde belirtilmiş olup buna göre;

1. bendde, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 3. kısmı (vesayet) hariç olmak üzere 2. kitabıyla 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkındaki kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,

2.bendde, 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanuna göre aile hukukuna dair yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,

3.bendde, kanunlarla verilen diğer görevler olarak düzenleme yapılmıştır.

Böylece kural olarak "Aile hukukundan" doğan dava ve işlere Aile Mahkemelerinde bakılır. Ne var ki; "Aile hukukundan doğma" ölçütü karı koca arasındaki hangi türden olursa olsun tüm uyuşmazlıkları içine almamaktadır. Somut olayda; davaya konu alacak, kocanın alışveriş merkezine olan borcunun davacı kadın tarafından ödenmesine dayanmaktadır.

Böylece uyuşmazlık, "aile hukukuna ilişkin" bulunmadığı gibi, T.M.K.nun 2. kitabındaki düzenleme içinde de yer almadığına göre, hukuki nitelemede yanılgıya düşülerek dosyanın Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Mahkemece, iddia ve savunma doğrultusunda taraf delilleri toplanıp varılacak uygun sonuç çerçevesinde işin esası hakkında hüküm kurulmalıdır.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 24.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube