Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TARAF EHLİYETİNİN YOKLUĞU HALİNDE TAMAMLATILMASI İÇİN TARAFA KESİN SÜRE VERİLİR.T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 2209 
Karar: 2017 / 3002 
Karar Tarihi: 17.05.2017
Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 23/02/2015 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/02/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalının dava tarihinden önce öldüğü gerekçesiyle dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı İdare vekili, davalının görevli memura mukavemet eylemi nedeniyle yaralanan dava dışı polis memuru ...`e 2330 sayılı Yasa gereğince ödenen tazminatın davalıdan rücuen tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK`nın 114/1-d maddesinde taraf ehliyetinin dava şartlarından olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanun`un 115/2 maddesi uyarınca, mahkemece dava şartı noksanlığının tespit edilmesi halinde davanın usulden reddine karar verilir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise, bunun tamamlanması için kesin süre verilir. Bu süre içinde noksanlık giderilmezse, dava; dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilir. Kural olarak dava tarihinden evvel ölmüş olan kişiye karşı dava açılamaz. 

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden, davalı ...`ın, dava tarihinden önce ölmüş olduğu mevcut nüfus kayıt bilgilerinden anlaşılmakla birlikte, yanılgı sonucu bu şekilde dava açıldığı, bu durumda adı geçen davalının mirasçılarının tespiti ve davaya dahil etmesi hususunda davacı vekiline yetki ve süre verilmeden, mahkemece yazılı gerekçelerle davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 17/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube