Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MUVAFAKATİN VERİLMESİ DURUMU.T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 28591 
Karar: 2016 / 6183 
Karar Tarihi: 03.03.2016
ÖZET: Takibin şekline göre itirazların, İİK`nun .. maddesinde düzenlendiği üzere, ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içinde yapılması zorunludur.Bu durumda, borçlu ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içinde takibe itiraz etmediğinden takip kesinleşmiş olup, takibin kesinleşmesi üzerine ..tarihinde verilen muvafakat geçerlidir. O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, aksi şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
(2004 S. K. m. 83, 168) (5510 S. K. m. 93)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi....tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun SGK`dan aldığı emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılması yönündeki şikayetinin mahkemece; borçlunun muvafakatinin, takip haciz aşamasına gelmeden alındığı gerekçesiyle kabul edilerek haczin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. 

28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanun`un 32. maddesiyle 5510 sayılı SGK`nun 93/1. maddesinde yapılan değişiklikle; "bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir" hükmü getirilmiştir. 

Bu düzenleme İİK`nun 83/a maddesine göre özel nitelikte olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczinde, takibin kesinleşmiş olması şartı ile 28.02.2009 tarihi sonrasında borçlunun maaş haciz tarihinden önce hacze muvafakati geçerlidir. Anılan düzenleme İİK`nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir. 

Somut olayda, alacaklı tarafından ihtiyati haciz kararına dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya 19.12.2014 tarihinde ödeme emri tebliğ edildiği, borçlunun adresinde 25.12.2014 tarihinde yapılan haciz sırasında, borçlunun SSK emeklisi olduğunu beyan ederek maaşından her ay 900 TL kesilmesine muvafakat ettiği, 17.02.2015 tarihinde alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce borçlunun muvafakati doğrultusunda emekli maaşının haczi için işlem yapıldığı görülmektedir.

Takibin şekline göre itirazların, İİK`nun 168. maddesinde düzenlendiği üzere, ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içinde yapılması zorunludur.

Bu durumda, borçlu ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içinde takibe itiraz etmediğinden takip kesinleşmiş olup, takibin kesinleşmesi üzerine 25.12.2014 tarihinde verilen muvafakat geçerlidir.

O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube