Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA MENFİ TESPİT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 12629 
Karar: 2014 / 16352 
Karar Tarihi: 01.12.2014Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ : Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 10/09/2013

NUMARASI : 2004/692-2013/1026Davacılar A.. A.. vd vekili Avukat A.K. tarafından, davalılar S.. A.. vdl aleyhine 07/07/2004 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın usulden reddine dair verilen 10/09/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle usülden reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamından, mahkemece 30/05/2013 tarihli celsede, “HMK.nun 120/2 maddesi ve Hukuk Mahkemeleri Kanununun gider avansı tarifesinin 6. maddesi uyarınca, taraf sayısı nazara alınarak 96,00 TL davetiye gideri, diğer işlemler için 100,00 TL ücretten oluşan toplam 196,00 TL gider avansını yatırması için davacı vekiline 2 haftalık kesin süre verilmesine. Kesin sürenin gereğine riayet edilmemesi halinde davanın bu nedenle usulden reddedileceğinin ihtarına.” şeklinde verilen ara kararla davacı vekiline gider avansı yatırmak üzere kesin süre verilmiş, 10/09/2013 tarihinde verilen kararla da kesin süre içerisinde gider avansı yatırılmadığından dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine hükmedilmiştir.

Dava 1086 sayılı HUMK yürürlükteyken açılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle gider avansı alınmasına yönelik bir düzenleme mevcut değildir. 01/10/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK`nun 114/g maddesinde gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir. 6100 sayılı HMK`nun 448. maddesi uyarınca, HMK hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal yürürlüğe girecektir. HMK`nun 120. maddesinde “Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığı`nca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. HMK 324. maddesinde ise delil ikamesi avansı düzenlenmiştir. 03/04/2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği`nin 45/1. maddesi “Davacı, yargılama harçları ile her yıl Bakanlıkça çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacıdan alınan meblağı ifade eder.” düzenlemesini haizdir. Yönetmeliğin 45/3. maddesi uyarınca gider avansının verilen kesin süre içerisinde yatırılmaması halinde dava, dava şartı yokluğundan reddedilecektir. Yönetmeliğin 45/4. maddesine göre ise, delil avansının yatırılmaması halinde, o delilden vazgeçilmiş sayılacaktır.

Yukarıda yazılı düzenlemeler uyarınca, dosya kapsamından, eldeki davanın 1086 sayılı HUMK yürürlükteyken açıldığı, dilekçeler aşamasının tamamlandığı ve tahkikat aşamasına geçildiği, tahkikat aşamasıda HMK`nun yürürlüğe girdiği, mahkemece bu aşamada gider avansı yatırılması için kesin süre verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, HMK 120, 324 ve 448. maddeleri ile yönetmeliğin 45. maddesi göz önünde bulundurulduğunda, gider avansının dava açılırken yatırılması gerektiği ve bu aşamanın geçtiği, dolayısıyla tamamlanmış olduğu, öyleyse HMK hükümlerinin tamamlanmış işlemleri etkilemeyeceği, 1086 sayılı HUMK yürürlükteyken açılan bu davada yatırılması istenilen giderlerin delil avansı kabul edilip, HMK`nun 324. maddesi uygulanmak suretiyle sonuca gidilmesi gerektiği sonucuna varılmakla davanın, dava şartı yokluğundan reddedilmesi doğru görülmemiş; hükmün, bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube