Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİRKET KAPATMA.


T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 2948 
Karar: 2017 / 5795 
Karar Tarihi: 26.10.2017

Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 27/10/2014 gün ve 2013/840-2014/588 sayılı kararı onayan Daire’nin 19/10/2015 gün ve 2015/3669-2015/10656 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketin dershanecilik sektöründe hizmet verdiğini, davalının bu şirketin ortağı olduğunu, müvekkili şirketin ekonomik sorunları nedeniyle şirket ortaklarının 28.03.2013 tarihli ortaklar kurulu toplantısında öğrencileri ve demirbaşları başka bir dershaneye nakletmek ve yeni dershanede ticari faaliyete devam etme karşılığında davalının 180.000,00 TL ödeme yükümlülüğüne dair karar alındığını, söz konusu kararın her iki şirket ortağınca imzalanarak şirket karar defterine işlendiğini, anılan kararı müteakip tüm öğrenciler ve demirbaşları ile birlikte başka bir işletme bünyesine geçen davalının şirkete taahhüt ettiği meblağı ödemediğini, başlatılan icra takibine haksız itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline ve inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkili ile diğer ortak ...`ın 28.03.2013 tarihinde davacı şirketin kapatılmasına ve kapatma işlemlerinin şirket müdürü ... tarafından yürütülmesine ilişkin karar aldıklarını ve karar defterine işlediklerini, aradan geçen zamanda kapatma ile ilgili işlem yapılmaması üzerine ihtar gönderildiğini, davacının dayandığı ortaklar kurulunun 28.03.2013 tarihli kararında sahtecilik yapılarak "Dershanemizde kayıtlı öğrenciler ... tarafından dershane demirbaşları ve diğer eşyalarla birlikte başka dershaneye götürülecek, buna mukabil ... 05.05.2013 tarihine kadar şirketimiz banka hesabına 180.000,00 TL yatıracaktır" eklemesinin yapıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacının temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır. 

Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. 

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 4,60 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine`ye gelir kaydedilmesine, 26/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube