Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DOSYA İÇERİSİNDE DAVACININ DELİLLERİ TOPLAMADAN KARAR VERİLMESİ DOSYANIN İLK DERECEDE MAHKEMEYE GÖNDERİLME SEBEBİDİR.


Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
11. Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 942 
Karar: 2017 / 1158 
Karar Tarihi: 23.10.2017ÖZET: Davacının davanın esasıyla ilgili gösterdiği deliller toplanmadan ve hiç değerlendirme yapılmadan ilk derece mahkemesince karar verildiği anlaşıldığından davacı vekilinin ilk derece mahkemesi kararına ilişkin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK.nun maddesi gereğince A. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin kararının kaldırılmasına, HMK.nun maddesi gereğince davanın yeniden görülmesi için dosyanın A. Asliye Hukuk Mahkemesi`ne gönderilmesine karar vermek gerekmiştir. Davacı vekilinin ilk derece mahkemesi kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan kabulüne karar verilmiştir.

(2918 S. K. m. 92) (6100 S. K. m. 353)

 

İlk Derece Mahkemesinin dava dosyası istinaf yasa yolu incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olmakla, dosya içerisinde bulunan belgeler okunup incelendi.

 

Üye hakimin görüşü değerlendirildi.

 

DAVACININ İDDİALARININ ÖZETİ: Davacı vekili, müvekkillerinin desteği İ. Y.’ın 05/08/2014 tarihinde sevk ve idaresindeki .. …… plakalı aracı ile Uşak istikametinden Afyonkarahisar ili istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası sonucu vefat ettiğini, müteveffanın kullandığı aracın ZMMS poliçesinin davalı tarafça yapıldığını, kaza ile ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/7822 soruşturma dosyası sonucunda kazanın tek taraflı olması nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini, müteveffanın ölümü nedeniyle davacı H. Y.`ın eşi, çocukları R. ve R.ün de babalarının desteklerinden yoksun kaldıklarını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 18 03 2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte R. Y. ve R. Y. için 500.00`erTL H. Y. için 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

DAVALININ SAVUNMALARININ ÖZETİ: Kazaya karışan ....… plakalı aracın şirketlerince ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğunu, müteveffanın kazasının bir iş kazası olduğunu bu nedenle SGK`dan bağlanan herhangi bir maaş olup olmadığının sorulduğunu, buna herhangi bir cevap verilmediğinden hasar dosyasından ödeme yapılmadığını, bu nedenlerle müvekkili şirketin davanın açılmasına sebebiyet vermemesi nedeniyle öncelikli davanın reddi ile masraf ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

 

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; Mahkemece 2918 sayılı yasa madde 92 de zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi kapsamında olmayan haller belirtildiğini, 6704 sayılı yasa ile 2918 sayılı kanun madde 92 ye eklenen bendi ile bu kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan taleplerin de zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kaldığının, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlan A6/d maddesi gereğince destekten yoksun kalan hak sahibinim sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin teminat dışında kaldığının yasada yapılan değişiklik ile ölenin kusuruna denk gelen tazminat talepleri artık sigorta poliçesi kapsamında olmadığının her ne kadar aksi yönde yasa değişikliğinden önce verilen yargı kararları bulunsa da bağlayıcılığı bulunmadığından ve yasanın mevcut haliyle de söz konusu talebin teminat dışına çıkarıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

 

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: Karara karşı davacı vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

 

Davacı vekili dava konusu poliçenin 22/01/2014 tarihinde düzenlendiği dolayısıyla tabi olduğu genel şartlarında 2014 tarihinde yürürlükte olan genel şartlar olduğu, ancak mahkememce 26/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı yasa ile değiştirilen sigorta genel şartlarını gerekçe göstererek davanın reddine karar verildiği istinaf sebepleri olarak belirtilmiştir.

 

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR: 01/062015 tarihinde yürürlüğe giren ZMMS genel şartlarının dava konusu olaya uygulanıp uygulanmayacağı uyuşmazlık konusudur.

 

DELİLLER:

 

1-Taraf vekillerinin beyan ve dilekçeleri,

 

2- Hasar dosyası,

 

3-SGK`dan alınan cevabi yazı,

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE:

 

Dava ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.

 

Tazminat talebine konu trafik kazası 05/08 2014 tarihinde meydana gelmiş olup, bu tarih 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni ZMMS genel şartlarından öncedir. 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren yem ZMMS genel şartlarının A.1.AMAÇ başlıklı birinci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu genel şartlar ve sigorta teminat ümitlen kaza tarihi itibariyle uygulamaya esas alınır" düzenlemesi mevcut olup, davaya konu poliçenin 22/01/2014 tarihinde düzenlendiği, kazanın 6704 sayılı yasanın yürürlüğünden ve 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni ZMMS genel şartlarının değiştirilmesinden önce 05/08/2014 tarihinde meydana gelmiş olduğu dikkate alınarak o tarihteki yürürlükte olan ZMMS genel şartlarının uygulanması gerektiği anlaşıldığında ilk derece mahkemesinin yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli olmamıştır. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 07/06/2017 tarih ve 2016/12541 Esas, 2017/6466 Karar)

 

Buna göre davacının davanın esasıyla ilgili gösterdiği deliller toplanmadan ve hiç değerlendirme yapılmadan ilk derece mahkemesince karar verildiği anlaşıldığından davacı vekilinin ilk derece mahkemesi kararına ilişkin istinaf başvurusunun kabulü ile 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2 maddesi gereğince Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 23/12/2016 tarih ve 2015/866 Esas, 2016/735 karar sayılı kararının kaldırılmasına, 6100 sayılı HMK.nun 353/1-a-6 maddesi gereğince davanın yeniden görülmesi için dosyanın Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`ne gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 

1-Davacı vekilinin ilk derece mahkemesi kararına ilişkin istinaf başvurusunun ESASTAN KABULÜNE,

 

2-6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2 maddesi gereğince Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 23/12/2016 tarih ve 2015/866 Esas, 2016/735 karar sayılı KARARININ KALDIRILMASINA,

 

3-Davacının davanın esasıyla ilgili gösterdiği deliller toplanmadan ve hiç değerlendirme yapılmadan ilk derece mahkemesince karar verildiği anlaşıldığından 6100 sayılı HMK.nun 353/1-a-6 maddesi gereğince davanın yeniden görülmesi için dosyanın Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`ne GÖNDERİLMESİNE,

 

4-492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince peşin alınan 31,40 TL istinaf karar harcının (maktu) istinaf eden davacıya İADESİNE,

 

5-6100 Sayılı HMK`nun 333. Maddesi gereğince peşin alınan ve harcanmayan gider avansının İlk Derece Mahkemesine İADESİNE,

 

6-İstinaf incelemesi dosya üzerinden yapıldığından davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

 

7-Dairemiz kararın ilk derece mahkemesince taraf vekillerine tebliğine,

 

Dair, 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliğiyle, 6100 sayılı HMK.nun 353/1/a maddesi gereğince kesin olarak karar verildi.23.10.2017 

 

(KAYNAK: Av. Dilek GÜNDOĞAN)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube