Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YETKİ İHTİRAZININ REDDİ.
İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
23. Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 466 
Karar: 2017 / 424 
Karar Tarihi: 16.03.2017ÖZET: Tüm dosya kapsamı ve istinaf sebeplerine bağlı olarak yapılan incelemede; takibin bonoya dayandığı, bono incelendiğinde keşidecinin adresinin K…, keşide yerinin G…ve yetkili icra dairelerinin G… olarak belirlendiği, senet üzerinden tarafların tacir olduklarının anlaşılamadığı gibi davalının da davacının tacir olduğuna dair herhangi bir iddia ve ispatının bulunmadığı, kambiyo senetlerine mahsus takiplerde yetkili icra dairelerinin borçlunun yerleşim yeri olduğu, takibe konu senette davacının adresinin K… olarak gösterildiği, tebligatın da K… ilinde yapıldığı, tarafların tacir olduğunun ispatlanamaması nedeniyle yetki sözleşmesinin geçersiz olduğu, ancak senette keşide yeri G… olarak belirlendiğinden ödeme yeri olan G… takip yapılması mümkün olduğundan, davacının yetki itirazının isabetli olmadığı, bu haliyle ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalının istinaf isteminin kabulüne karar vermek gerekmiş, ancak davacı dava dilekçesiyle birlikte yetki itirazıyla borca ve fer`ilerine de itiraz ettiğinden, mahkemece bu hususlar incelenmediğinden tarafların borca ve fer`ilerine itirazlarına ilişkin delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 6, 353)

 

Yukarıda ayrıntıları belirtilen mahkeme kararının süresi içinde istinafen incelenmesi davalı/alacaklı tarafından talep edilmekle, görevlendirilen Üye Hakim tarafından hazırlanan ön inceleme ve inceleme raporları dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonucunda duruşma açılmaksızın gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; takibin yetkisiz icra dairesine yapıldığını, yetkili icra dairelerinin Kocaeli icra dairelerinin olduğunu belirterek yetkiye ayrıca borca ve ferilerine itiraz etmiş, takip dayanağı senetlerin ödeme emrine eklenmemesi nedeniyle itiraz haklarını saklı tutarak kambiyo vasfına da itiraz etmiş, mahkemece davanın yetki itirazının kabulüne karar verilmiş, davalı tarafından takibe konu senette yetkili icra dairelerinin Gölcük olarak belirtildiğini, eğer Gölcük belirtilmeseydi Kocaeli icra dairelerinin olacağını belirterek istinaf isteminde bulunulmuştur.

 

Tüm dosya kapsamı ve istinaf sebeplerine bağlı olarak yapılan incelemede; takibin bonoya dayandığı, bono incelendiğinde keşidecinin adresinin Kocaeli, keşide yerinin Gölcük ve yetkili icra dairelerinin Gölcük olarak belirlendiği, senet üzerinden tarafların tacir olduklarının anlaşılamadığı gibi davalının da davacının tacir olduğuna dair herhangi bir iddia ve ispatının bulunmadığı, kambiyo senetlerine mahsus takiplerde yetkili icra dairelerinin borçlunun yerleşim yeri olduğu, takibe konu senette davacının adresinin Kocaeli olarak gösterildiği, tebligatın da Kocaeli ilinde yapıldığı, tarafların tacir olduğunun ispatlanamaması nedeniyle yetki sözleşmesinin geçersiz olduğu, ancak senette keşide yeri Gölcük olarak belirlendiğinden HMK`nın 6. maddesi gereği ödeme yeri olan Gölcükte takip yapılması mümkün olduğundan, davacının yetki itirazının isabetli olmadığı, bu haliyle ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalının istinaf isteminin kabulüne karar vermek gerekmiş, ancak davacı dava dilekçesiyle birlikte yetki itirazıyla borca ve fer`ilerine de itiraz ettiğinden, mahkemece bu hususlar incelenmediğinden tarafların borca ve fer`ilerine itirazlarına ilişkin delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmek üzere HMK`nın 353-1-a-6. bendi gereğince dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 

I-Davalının istinaf isteminin KABULÜ ile; Gölcük İcra Hukuk Mahkemesi`nin 2016/152 Esas - 2017/18 Karar sayılı 20/01/2017 tarihli kararının KALDIRILMASINA,

 

1-Davacının yetki itirazının REDDİNE,

 

2-Davacının borca ve fer`ilerine itirazları yönünden tarafların delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmek üzere HMK`nın 353/1-a-6. bendi gereğince dosyanın mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

 

II-Davalı tarafından yatırılan 31,40-TL istinaf peşin karar harcının talep halinde kendisine iadesine,

 

III-Davalı tarafça yapılan istinaf giderlerinin ilk derece mahkemesince yeniden yapılacak yargılama sonunda verilecek kararda dikkate alınmasına,

 

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, HMK`nın 353/1-a-6.bendi gereğince KESİN olmak üzere, 16.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube