Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVACI TARAFÇA İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMADIĞINDAN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA İMKANINDA OLMADIĞI.


Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
1. Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 67 
Karar: 2016 / 62 
Karar Tarihi: 22.12.2016ÖZET: Davalı tarafından karara karşı en geç … günü mesai bitimine kadar istinaf kanun yoluna başvurması gerektiği halde bu süreden sonra talepte bulunduğu, davacı tarafça da istinaf kanun yoluna başvurulmadığından katılma yoluyla istinaf yoluna başvurma imkanının da olmadığı anlaşıldığından istinaf başvuru dilekçesinin süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 345, 352, 361)

 

Dava ve uyuşmazlık evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanmaya ilişkindir.

 

23 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 34. maddesi ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3. maddesinin 2.fıkrası ile yapılan değişiklik neticesinde 20/07/2016 tarihinden sonra verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulacağı düzenlenmiştir. İstinaf yoluna başvuru süresi 2 haftadır. Bu süre ilamın usulen taraftarın her birine tebliği ile başlar. (HMK. madde 345)

 

Konya 3. Aile Mahkemesinin 18/10/2016 tarih, 2015/500 Esas 2016/1212 Karar sayılı kararı, davalı kadın vekiline 28/10/2016 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına rağmen davalı kadın vekili istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesini 15/11/2016 günü, harcını da 14/11/2016 tarihinde yatırmak suretiyle istinaf başvuru defterine kaydettirmiştir. Bu durumda davalı tarafından karara karşı en geç 11/11/2016 günü mesai bitimine kadar istinaf kanun yoluna başvurması gerektiği halde bu süreden sonra talepte bulunduğu, davacı tarafça da istinaf kanun yoluna başvurulmadığından katılma yoluyla istinaf yoluna başvurma imkanının da olmadığı anlaşıldığından 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 352/1 maddesi gereğince istinaf başvuru dilekçesinin süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

 

Davalı tarafın 15/11/2016 kayıt tarihli istinaf kanun yoluna başvurma talebinin SÜRE YÖNÜNDEN REDDİNE,

 

Kararın istinaf yoluna başvuran davalı vekiline tebliğine,

 

İstinaf yoluna başvuru harcı ile peşin istinaf karar harcının davalı tarafa iadesine,

 

Dair dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 361/1. maddesi uyarınca 1 ay içerisinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 22.12.2016

 

(KAYNAK: Av. Hanife ÖZTOKLU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube