Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DELİL TESPİTİ İSTEMİNE KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMAYACAĞI


Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
3. Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 414 
Karar: 2017 / 447 
Karar Tarihi: 26.05.2017
ÖZET: Somut olaya gelince; delil tespiti isteyen vekili, ….. adresinde kurulu …. Tatil Köyünde devrecilerin sahip olduğu mevcut tip ve dönemlere göre, … yılında fiilen gerçekleşen ve kesinleşen Devre Servis ücreti gider kalemlerinin ve miktarlarının tespit edilerek … yılı devre servis bedeli miktarının tesptini, devre servis ücreti kapsamında talep edilen zorunlu ve faydalı bakım onarım ve yenilemelerden doğan giderlerin devrecilerin tip ve dönemlerine isabet eden miktarlarının HMK. maddeleri gereğince mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yolu ile müvekkilinin ticari defter ve kayıtlarının incelenmesi sureti ile tespitini talep ettiğinden, talep, delillerin tespitine ilişkin olup, mahkemece verilen karara karşı HMK`nun maddesi gereğince istinaf kanun yoluna başvurulamayacağından tespit isteyen vekilinin istinaf başvurusunun usulden reddine ve peşin alınan istinaf harcının istek halinde istinaf edene iadesine karar verilerek mahkemece verilen karara karşı HMK` nun maddesi uyarınca, istinaf kanun yoluna başvurulamayacağından tespit isteyen vekilinin istinaf başvurusunun usulden reddine karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 341, 352, 400)

 

Manavgat 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/03/2017 tarih ve 2017/28-28 D.İş E.K Sayılı kararına karşı tespit isteyen vekilince istinaf yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi için dairemize gönderilmiş olmakla, 6100 sayılı HMK`nun 352 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Delil tespiti talep eden vekilince 6100 sayılı HMK`nın 400 ve devamı maddeleri gereğince delillerin tespiti talep edilmiş, mahkemece hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiş, verilen karara karşı, tespit isteyen vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.

 

6100 Sayılı HMK`nun 341/1 maddesinde ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.

 

Delillerin tespiti, 6100 sayılı HMK`nın 400 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, ilerde açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş geçici hukuki koruma tedbirinin bir türüdür.

 

Delillerin tespiti yargılama sürecini içermediğinden ve bu konuda verilecek karar nihai karar niteliğinde bulunmadığından istinafa tabi değil itirazı kabil bir karardır.

 

Bu anlatımlar ışığında somut olaya gelince; delil tespiti isteyen vekili, ….. adresinde kurulu …. Tatil Köyünde devrecilerin sahip olduğu mevcut tip ve dönemlere göre, 2016 yılında fiilen gerçekleşen ve kesinleşen Devre Servis ücreti gider kalemlerinin ve miktarlarının tespit edilerek 2017 yılı devre servis bedeli miktarının tesptini, devre servis ücreti kapsamında talep edilen zorunlu ve faydalı bakım onarım ve yenilemelerden doğan giderlerin devrecilerin tip ve dönemlerine isabet eden miktarlarının HMK. 400. vd. maddeleri gereğince mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yolu ile müvekkilinin ticari defter ve kayıtlarının incelenmesi sureti ile tespitini talep ettiğinden, talep, delillerin tespitine ilişkin olup, mahkemece verilen karara karşı HMK`nun 341. maddesi gereğince istinaf kanun yoluna başvurulamayacağından tespit isteyen vekilinin istinaf başvurusunun usulden reddine ve peşin alınan istinaf harcının istek halinde istinaf edene iadesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM; Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

1-Mahkemece verilen karara karşı 6100 sayılı HMK` nun 341. maddesi uyarınca, istinaf kanun yoluna başvurulamayacağından tespit isteyen vekilinin istinaf başvurusunun usulden REDDİNE,

 

2-Peşin alınan istinaf harcının istek halinde istinaf edene iadesine,

 

3-Artan gider avansının ilk derece mahkemesince istinaf talep edene iadesine,

 

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda KESİN olmak üzere, oybirliği ile karar verildi. 26.05.2017 

 

(KAYNAK: Av. Atilla DEKELİ)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube