Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTİNAF İNCELEMESİ, İSTİNAF DİLEKÇESİNDEKİ SEBEPLERLE SINIRLI OLARAK YAPILIR. İSTİSNA OLARAK KONU DÜZENLEMESİNDE GÖRÜLÜRSE RESEN GÖZETİLİR.


T.C.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/24

K. 2017/239

T. 2.3.2017

• ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ ( İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı Ancak Kamu Düzenine Aykırılık Görüldüğü Takdirde Bunun Kendiliğinden Gözetileceği/İstinaf Kanun Yoluna Başvuranların Dilekçelerinde Yer Verdikleri İtirazların Sıralanan Gerekçeler Işığında Yerinde Olmadığı - Kamu Düzenine İlişkin Konularda da Kararın Esasına Etkili Bir Aykırılık Bulunmadığı/Başvuruların Esastan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• KAMU DÜZENİ ( Aykırılık Görüldüğü Takdirde Bunun Kendiliğinden Gözetileceği/İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı - İstinaf Kanun Yoluna Başvuranların Dilekçelerinde Yer Verdikleri İtirazların Sıralanan Gerekçeler Işığında Yerinde Olmadığı/Kamu Düzenine İlişkin Konularda da Kararın Esasına Etkili Bir Aykırılık Bulunmadığı - Başvuruların Esastan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İSTİNAF İNCELEMESİNİN YAPILMASI ( İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı Ancak Kamu Düzenine Aykırılık Görüldüğü Takdirde Bunun Kendiliğinden Gözetileceği/İstinaf Kanun Yoluna Başvuranların Dilekçelerinde Yer Verdikleri İtirazların Sıralanan Gerekçeler Işığında Yerinde Olmadığı - Kamu Düzenine İlişkin Konularda da Kararın Esasına Etkili Bir Aykırılık Bulunmadığı/Başvuruların Esastan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

6100/m.355

506/m.79/10

5510/m.86/9

ÖZET : İncelemenin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı, ancak, kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde bunun kendiliğinden gözetileceği yönündeki düzenleme çerçevesinde yapılan incelemede, istinaf kanun yoluna başvuranların dilekçelerinde yer verdikleri itirazların, sıralanan gerekçeler ışığında yerinde olmadığı, ayrıca, kamu düzenine ilişkin konularda da kararın esasına etkili bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların esastan reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : İzmir 14. İş Mahkemesi`nden verilen 22.09.2016 tarihli, 2015/146 Esas, 2016/389 Karar numaralı hükmün, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesi davalılar Avukatı ile feri müdahil SGK Başkanlığı Avukatı tarafından istenilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İSTEM: Davacı vekili, davalı işverenlere ait kahvehane niteliğindeki iş yerinde 17.10.2003 - 30.04.2009 tarihleri arasında hizmet akdine tabi ocakçı ve garson olarak çalıştırılmasına karşın davacının bildirimlerinin feri müdahil Kuruma yapılmadığını ileri sürerek anılan döneme ilişkin zorunlu sigortalılık sürelerinin tespitini istemiştir.

YANITLAR: Davalılar vekili, uyuşmazlık hakkında redde ilişkin kesin hükmün bulunduğunu, feri müdahil Kurum vekili ise çalışma iddiasının yöntemince kanıtlanması gerektiğini belirterek davanın reddini talep etmişlerdir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece yapılan yargılama sonunda, istem kısmen kabul edilerek davacının 01.09.2006 - 30.04.2009 döneminde davalı E. A.`a ait 1008996 sicil sayılı iş yerinde çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ: Davalı ve feri müdahil vekillerince, yanıt dilekçeleri yinelenmiştir.

GEREKÇE: 01.05.2009 - 22.10.2009 döneminde davalı K. A.`a ait 1387793 sicil sayılı iş yerinden adına tam gün üzerinden eksiksiz zorunlu sigortalılık bildirimleri gerçekleştirilen davacının, davalılar konumundaki işverenler ile Kuruma karşı ilk davasını açarak 22.10.2009 - 12.01.2010 tarihleri arasında hizmet akdine tabi olarak geçen zorunlu sigortalılık sürelerinin tespitini istediği, mahkemece verilen red kararının Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından bozulması üzerine bozma ilamına uyulup yargılamanın sürdürüldüğü, davacı vekilinin ıslah yoluna başvurarak 01.11.2006 - 30.04.2009 döneminin de hüküm altına alınmasını istemesine karşın mahkemece ıslah dikkate alınmayıp dava dilekçesindeki taleple bağlı kalınarak 22.10.2009 - 12.01.2010 tarihleri arasındaki sürelerin hüküm altına alındığı, söz konusu kararın Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından 12.02.2015 gün ve 18896/2350 numaralı ilamla onanarak kesinleşmesi üzerine bu kez 07.05.2015 tarihinde işbu davanın açıldığı, hizmetlerin geçtiği ileri sürülen kahvehanenin 1993 - 31.05.2008 döneminde 1008996 sicil sayısıyla davalı E. A., 01.05.2009 - 31.10.2009 tarihleri arasında 1387... sicil sayısıyla davalı K. A. adına tescilli olduğu, davalı E. A.`ın vergi kaydının 30.04.2009 günü sonlandığı anlaşılmaktadır.

Davanın yasal dayanakları 01.09.2006 - 30.09.2008 dönemi yönünden 506 sayılı Kanun`un 79/10., 01.10.2008-30.04.2009 dönemi bakımından 5510 sayılı Kanun`un 86/9. maddesi olup anayasal haklar arasında yer alan sosyal güvenliğin yaşama geçirilmesindeki etkisi gözetildiğinde, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin bu tür davalar kamu düzeni ile ilgili olduğundan özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmeleri zorunludur. Bu bağlamda, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip gerek görüldüğünde kendiliğinden araştırma yapılarak delil toplanabileceği açıktır.

Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında inceleme konusu davayla ilgili olarak toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, öncelikle belirtilmelidir ki ilk hizmet tespiti davasında, ıslah dilekçesinin yöntemince harçlandırılmaması, bozma sonrası ıslah yoluna başvurulamaması, davalılar tarafından da ıslahın reddedilmesi gözetilerek mahkemece ıslah dikkate alınmayıp dava dilekçesindeki taleple sınırlı olarak karar verilmiş olması dikkate alındığında işbu ikinci davanın konusunu oluşturan 01.11.2006 - 30.04.2009 dönemi bakımından 6100 sayılı Kanun`un 303. maddesi kapsamında kesin hükmün varlığından söz edilemeyeceği açıktır. Uyuşmazlığın esasına yönelik olarak ise, ilk davada davalı işverenler vekilince davacının 2006 yılının Kasım ayından 2009 yılının Aralık ayma kadar çalıştığının kabullenilmiş olması, ilk davada dinlenilen tanıkların bu dönemi de içerir şekilde çalışma iddiasını doğrulayıcı beyanları, işbu ikinci davada mahkemece bilgi ve görgülerine başvurulan, içlerinde aynı çevredeki iş yeri işvereni ve çalışanlarının da yer aldığı tanıkların aydınlatıcı ve net anlatımları karşısında, ilk davada hükmedilen ve ayrıca davalı işveren K. A. tarafından bildirilen tarihler öncesine ilişkin olarak işbu ikinci davada karar altına alınan 01.09.2006 - 30.04.2009 döneminde de hizmet akdine tabi çalışma olgusunun kanıtlandığı belirgin bulunmakla, buna yönelik mahkeme kararı usul ve yasaya uygundur.

Sonuç itibarıyla, 6100 sayılı Kanun`un 355. maddesinde yer alan, incelemenin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı, ancak, kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde bunun kendiliğinden gözetileceği yönündeki düzenleme çerçevesinde yapılan incelemede, istinaf kanun yoluna başvuranların dilekçelerinde yer verdikleri itirazların, sıralanan gerekçeler ışığında yerinde olmadığı, ayrıca, kamu düzenine ilişkin konularda da kararın esasına etkili bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların esastan reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm fıkrası oluşturulmuştur.

SONUÇ : 1- İzmir 14. İş Mahkemesi`nin 22.09.2016 tarihli, 2015/146 Esas, 2016/389 Karar numaralı hükmüne yönelik davalılar ve feri müdahil vekillerinin istinaf başvurularının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1. maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2- İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin anılanlar üzerinde bırakılmasına, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 02.03.2017 gününde kararın tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük yasal sürede temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube