Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVACI TARAF YURT DIŞINDA İŞ YERİNDE İŞE GİRMİŞ AKABİNDE İHBAR ŞARTINADA UYULMAKSIZIN İŞ AKDİ FES EDİLMİŞ. KIDEM, İHBAR VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP EDİLMİŞ. DAVALI, KABUL EDİLEN DAVAYI İSTİNAFA GÖTÜRMÜŞ, SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ SONRASI GEREKÇELİ İSTİNAF MAKAMI BAŞVURUYU REDDETMİŞTİR.


T.C.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/146

K. 2016/151

T. 6.12.2016

• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( İstinaf Başvurusunun Ön İncelemesi Sırasında Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçenin Hiç Gösterilmediği Tespit Edilen Dosyalar Hakkında İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı - Davalı Vekilinin İstinaf Sebep ve Gerekçelerini İçermeyen Süre Tutum Dilekçesi Verdiği Fakat Kararın Tebliğine Rağmen Süresinde Ayrıntılı İstinaf Dilekçesi Vermediği/Davalının İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )

• İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ÖN İNCELEMESİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili/Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçenin Hiç Gösterilmediği Tespit Edilen Dosyalar Hakkında İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı - Davalı Vekilinin İstinaf Sebep ve Gerekçelerini İçermeyen Süre Tutum Dilekçesi Verdiği Fakat Kararın Tebliğine Rağmen Süresinde Ayrıntılı İstinaf Dilekçesi Vermediği/Davalının İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )

• SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ( İstinaf Başvurusunun Ön İncelemesi Sırasında Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçenin Hiç Gösterilmediği Tespit Edilen Dosyalar Hakkında İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı - Davalı Vekilinin İstinaf Sebep ve Gerekçelerini İçermeyen Dilekçe Verdiği Fakat Kararın Tebliğine Rağmen Süresinde Ayrıntılı İstinaf Dilekçesi Vermediği/Davalının İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )

• AYRINTILI İSTİNAF DİLEKÇESİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi/İstinaf Başvurusunun Ön İncelemesi Sırasında Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçenin Hiç Gösterilmediği Tespit Edilen Dosyalar Hakkında İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılacağı - Davalı Vekilinin İstinaf Sebep ve Gerekçelerini İçermeyen Dilekçe Verdiği Fakat Kararın Tebliğine Rağmen Süresinde Dilekçe Vermediği/Davalının İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )

6100/m.352355

ÖZET : İstinaf başvurusunun ön incelemesi sırasında başvuru sebeplerinin veya gerekçenin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli karar verilecektir. İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.

Davalı vekilinin istinaf sebep ve gerekçelerini içermeyen süre tutum dilekçesi verdiği, kararın tebliğine rağmen süresinde ayrıntılı istinaf dilekçesi vermediği, dosyada yapılan incelemede kamu düzenine aykırılık da görülmediği anlaşıldığından istinaf isteminin reddi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen karara karşı davalı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olup dosya incelendi:

KARAR : TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :

Davacı vekili, davacının davalıya ait Irak`taki işyerinde 15/10/2011-Mart 2014 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını, son aylık ücretinin 1.500.00 USD olduğunu, iş akdinin Mart 2014 tarihinde davalı işverence haksız ve ihbar önellerine uyulmaksızın feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretinin faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının müvekkili şirket nezdinde 16.10.2011-16.10.2012 arası belirli süreli yurtdışı hizmet akdi ile Irak Basra projesinde kaynakçı olarak göreve başladığını, projedeki işinin bitmesi sonucu belirli süreli iş akdinin sona erdiğini, Mart 2014 tarihinde davacıyla işin niteliği gereği hizmet akdinin kendiliğinden sonlandığını, bu nitelikteki iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı söz konusu olamayacağı gibi sözleşmenin sürenin bitimi ile son bulması halinde kıdem tazminatının da talep edilemeyeceğim, davacıya yaptığı fazla mesainin karşılığının ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :

İlk derece mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ :

Davalı vekilince süre tutum dilekçesi ile istinaf talebinde bulunulmuş, istinaf gerekçeli dilekçesi sunulmamıştır.

GEREKÇE :

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 352. Maddesinde istinaf başvurusunun ön incelemesi sırasında başvuru sebeplerinin veya gerekçenin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli kararın verileceği düzenlenmiştir Aynı yasanın 355 maddesi ise “ inceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir" hükmünü içermektedir.

Davalı vekilinin istinaf sebep ve gerekçelerini içermeyen süre tutum dilekçesi verdiği, kararın tebliğine rağmen süresinde ayrıntılı istinaf dilekçesi vermediği, dosyada Hukuk Muhakemeleri Kanunun`un 355.maddesine göre yapılan incelemede kamu düzenine aykırılık da görülmediği anlaşıldığından istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

İstinaf isteminin reddine,

Alınması gereken 29,20 TL maktu karar ve ilam harcının peşin ödenen 241.88 TL nispi istinaf karar ve ilam harcından mahsubu ile bakiye 212,68 TL`nin davalıya iadesine,

Davalıca yapılan istinaf yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,

İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Tebligat ve harç tahsili işlemlerinin mahalli mahkemesince yerine getirilmesine,

Dosya üzerinde yapılan incele sonucu 5521 sayılı Yasanın 8. maddesinde 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince dava değeri 40.000,00 TL`yi aşmadığından kesin olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube