Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATI TEDBİR, İHTİYATİ HACŞZ VE DELİLLERİN TESPİTİ GİBİ GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TALEPLERİ İLE BUNLARA YAPILACAK İTİRAZLAR ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN İŞLERDENDİR.


T.C.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/27

K. 2016/14

T. 23.11.2016

DAVA : İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ :

İhtiyati tedbir talebinde bulunan davacı vekili Ankara 17. İcra Dairesi`nin 2015/26965 takip sayılı dosyası üzerinden yürütülen icra takibinde, takip borçlusu olmadığı halde icra dairesi tarafından müvekkilinin T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Başkanlığı nezdindeki hak ve alacaklarına haciz konulması için İİK`nun 89. vd. maddeleri gereğince haciz ihbarnamesi gönderildiğini ve ayrıca müvekkiline ait adreslerde haciz işlemi yapılmasına karar verildiğini, oysa müvekkilinin herhangi bir borcunun bulunmadığını belirterek müvekkili hakkında yapılan icra işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAH. KARARI ÖZETİ :

Mahkemece 20/09/2016 tarihli karar ile "...icra takip borçlusunun Yeni Dünya Sağlık Hiz. İnş. Taah. Gıda Mak. Ve San. Ür. İml. İhr. ve Tic. A.Ş. olduğu, asıl borçlu tarafından çalışma ruhsatı alınan Özel Hüseyin Gazi Diyaliz Merkezi Merkezinin, icra dosyasında mevcut şirket kayıtları, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü yazılarından açıkça anlaşılacağı üzere davacı Nefromed Sağ. Eğ. Tek. Hiz. Paz. A.Ş.ile birleştiği (davacı tarafça çalışma ruhsatı alınan Özel Görkem Diyaliz Merkezi ile), bu durumda icra dairesi tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının gerek icra mahkemesinde şikayet yolu ile gerekse mahkememizde yürütülen yargılama sonucunda açıklığa kavuşabileceği dikkate alınarak aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir...."gerekçesiyle HMK`nun 379 ve İİK`nun 72. Maddesi gereğince ihtiyati tedbir talebi reddedilmiştir.

İhtiyati tedbir talep eden davacı vekili işbu karar aleyhine istinaf yoluna başvurmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :

İhtiyati tedbir talebinde bulunan alacaklı vekili şartların oluştuğunu, ihtiyati tedbir verilmesi gerektiğini belirterek istinaf talebinde bulunmuştur.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

KARAR : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi`nin 21/11/2016 tarih 2016/8 Esas, 2016/8 Karar sayılı ilamı ile uyuşmazlığın çözümünün Dairemize ait olduğu gerekçesi ile gönderme kararı verilmiştir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu`nun 06/05/2016 tarihli ve 1 Sayılı kararının Dairemizin işbölümünün belirlendiği kısmın 11 numaralı bendi uyarınca Dairemiz istinaf konusu davada görevlidir.

İstinaf isteminde bulunan vekiline karar tebliği 17/08/2016 tarihinde usulünce yapılmış, istinaf başvurusu ise 05/09/2016 tarihinde yapılmış olup harcı da aynı tarihte yatırılmıştır. Başvuru süresinin son günü olan 31/08/2016 tarihi işgünü olup resmi tatil değildir. HMK.nın 103/1-a m. hükmü uyarınca ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi hususları adli tatilde görülen işlerdendir. Aynı Kanunun 104.m. hükmünün karşıt kavramından adli tatile tabi olmayıp adli tatilde görülen dava ve işlerde sürelerin işlemeye devam edeceği açıktır.

Dolayısıyla 6100 Sayılı HMK.nın 345/c.2.m.de yazılı 2 haftalık istinaf süresi kaçırıldığından Dairemizce aynı Kanunun 352.m. gereğince istinaf dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : İstinaf dilekçesinin REDDİNE,

Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu 23/11/2016 tarihinde kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube