Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AYRINTILI İSTİNAF DİLEKÇESİNİ GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SUNMASI GEREKİR.


T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/172

K. 2017/143

T. 8.2.2017

• ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Davalı Alacaklı Vekilinin Süre Tutum Dilekçesinde Yalnızca Mahkeme Kararının Hukuka Aykırı Olduğunu Belirttiği Gerekçeli Kararın Tebliğinden Sonra Ayrıntılı İstinaf Dilekçesini Sunacağını Beyan Ettiği/Ayrıntılı İstinaf Dilekçesi Sunmadığı - Davalı Süre Tutum Dilekçesinde İstinaf Sebeplerini Göstermediğinden Kararın Yalnızca Kamu Düzenine Aykırılık Yönünden İnceleneceği/Kamu Düzenine Aykırılık Olmadığından İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )

• SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ( Davalı Alacaklı Vekilinin Yalnızca Mahkeme Kararının Hukuka Aykırı Olduğunu Belirttiği Gerekçeli Kararın Tebliğinden Sonra Ayrıntılı İstinaf Dilekçesini Sunacağını Beyan Ettiği/Ayrıntılı İstinaf Dilekçesi Sunmadığı - Davalının Dilekçesinde İstinaf Sebeplerini Göstermediğinden Kararın Yalnızca Kamu Düzenine Aykırılık Yönünden İnceleneceği/ Kamu Düzenine Aykırılık Olmadığından İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )

• AYRINTILI İSTİNAF DİLEKÇESİ SUNULMAMASI ( Davalı Alacaklı Vekilinin Süre Tutum Dilekçesinde Yalnızca Mahkeme Kararının Hukuka Aykırı Olduğunu Belirttiği Gerekçeli Kararın Tebliğinden Sonra Ayrıntılı İstinaf Dilekçesini Sunacağını Beyan Ettiği - Davalı Süre Tutum Dilekçesinde İstinaf Sebeplerini Göstermediğinden Kararın Yalnızca Kamu Düzenine Aykırılık Yönünden İnceleneceği/Kamu Düzenine Aykırılık Olmadığından İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )

• KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Süre Tutum Dilekçesinde Yalnızca Mahkeme Kararının Hukuka Aykırı Olduğunu Belirtildiği Gerekçeli Kararın Tebliğinden Sonra Ayrıntılı İstinaf Dilekçesini Sunacağını Beyan Ettiği/Ayrıntılı İstinaf Dilekçesi Sunulmadığı - Davalı Süre Tutum Dilekçesinde İstinaf Sebeplerini Göstermediğinden Kararın Yalnızca BuYönden İnceleneceği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )

6100/m.342/2, 355363/1

ÖZET : Davalı/alacaklı vekili, süre tutum dilekçesinde, yalnızca mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmiş, gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesini sunacağını beyan etmiş, davalı vekiline gerekçeli karar tebliğ edilmiş, davalı vekili ayrıntılı istinaf dilekçesi sunmamıştır. Bu durumda, davalı süre tutum dilekçesinde istinaf sebep ve gerekçesini göstermediğinden karar yalnızca kamu düzenine aykırılık yönünden incelenecektir. Kararda kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden ve süresinde istinaf sebep ve gerekçelerini içerir dilekçe sunulmadığından davalı/alacaklının istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda ayrıntıları belirtilen mahkeme kararının süresi içinde istinafen incelenmesi davalı/alacaklı tarafından talep edilmekle, görevlendirilen Üye Hakim tarafından hazırlanan ön inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonucunda duruşma açılmaksızın gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı/borçlu vekili, davalının müvekkili aleyhine başlattığı kambiyo senetlerine özgü takibin uzun süre takipsiz bırakıldığını beyan ederek zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, davalı/alacaklı vekili ise 3 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde zamanaşımını kesen işlemlerde bulunduklarını beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı/alacaklı vekili 05.12.2016 tarihinde sunduğu süre tutum dilekçesinde; gerekçeli karar tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçesi sunacacağını beyan etmiş, davalı vekiline gerekçeli karar 15.12.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekilinin süresinde istinaf sebeplerini bildirir dilekçe sunmaması üzerine dosya 27.01.2017 tarihinde Dairemize gönderilmiştir.

İİK`nın 363/1 maddesi gereğince, icra hukuk mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür. Tarafların 10 günlük yasal süre içerisinde süre tutum dilekçesi sunmaları halinde, süre tutum dilekçesini sunan tarafa gerekçeli karar tebliğ edilir ve süre tutum dilekçesi sunan taraf gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde ayrıntılı istinaf dilekçesini sunmak zorundadır. Aksi halde, ayrıntılı istinaf dilekçesini sunmamış sayılır.

HMK`nın 342/2. maddesinde, istinaf dilekçesinde bulunması gereken hususlar düzenlenmiş, aynı maddenin (e) bendinde istinaf sebepleri ve gerekçesinin dilekçede gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu husus emredici kuraldır. HMK`nın 355.maddesi gereğince, kamu düzenine aykırı olmayan bir istinaf sebebi istinaf dilekçesinde gösterilmemiş ise, istinaf mahkemesince re`sen dikkate alınamaz. Çünkü, istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebep ve gerekçelerle sınırlı olarak yapılır.

Davalı/alacaklı vekili, 05.12.2016 tarihli süre tutum dilekçesinde, yalnızca mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmiş, gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesini sunacağını beyan etmiş, davalı vekiline gerekçeli karar 15.12.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili ayrıntılı istinaf dilekçesi sunmamıştır. Bu durumda, davalı süre tutum dilekçesinde istinaf sebep ve gerekçesini göstermediğinden karar yalnızca kamu düzenine aykırılık yönünden incelenecektir. Kararda kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden ve süresinde istinaf sebep ve gerekçelerini içerir dilekçe sunulmadığından davalı/alacaklının istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

HMK`nın 342/2-e bendi, 352. ve 355. maddeleri gereğince;

1-İstinaf dilekçesinde, istinaf sebepleri ve gerekçelerinin ayrıntılı olarak gösterilmediği, ilk derece mahkemesi kararında kamu düzenine aykırılık da bulunmadığı anlaşıldığından davalı/alacaklının İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE,

2-İstinafa başvuru tarihi itibariyle 79,70-TL istinaf başvurma ve istinaf karar tarihi itibariyle 31,40-TL istinaf karar harcı peşin alındığından ve yeterli görüldüğünden, fazla alınan 143,50-TL temyiz başvurma harcı ile 29,20-TL temyiz karar harcı toplamı olan 172,70-TL` nin talep halinde ve karar kesinleştiğinde davalıya iadesine,

3-İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendisini üzerine bırakılmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan ön inceleme ve müzakere neticesinde, HMK`nın 361/1.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren bir aylık süre içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere, 08.02.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube