Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
VEKALETNAMEDE BELİRTİLEN SÜRENİN SONA ERMESİ DURUMUNDA YENİ BİR VEKALETNAME SUNULARAK GÖREVE DEVAM EDİLMESİ GEREKTİĞİ.


T.C YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu 
Esas: 2017/ 22-2904 
Karar: 2017 / 1283 
Karar Tarihi: 01.11.2017ÖZET: Dosya içerisinde yapılan incelemede; davalı P. Plastik San ve Tic A.Ş. tarafından düzenlenen 30.07.2013 tarihli "Süreli Vekaletname" ile, gereken tüm işlemleri yapması amacıyla Av. ...`in vekil tayin edildiği, ancak bahsi geçen bu vekaletnamenin "İşbu vekaletname 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir." şeklinde hüküm içerdiği ve vekaletnamede belirtilen sürenin sona ermesine karşın vekilin yeni bir vekaletname sunmaksızın görevine devam ettiği anlaşılmaktadır. Davalı P. Plastik San ve Tic A.Ş. tarafından, varsa 31.12.2015 tarihinden sonra eldeki davayı takip etme konusunda Av. ...`e verilen vekaletname aslı veya onaylı örneğinin dosya içerisine sunulması, vekaletname aslı veya onaylı örneğinin sunulmaması durumunda ise yerel mahkeme direnme kararının davalıya tebliğ edilerek, tebligat parçalarının dosya içerisine eklenmesi ve açıklanan eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 76, 77, 114)
 
Taraflar arasındaki "işçilik alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Manisa 2. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 15.03.2016 gün ve 2014/194 E. 2016/62 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi`nin 27.09.2016 gün ve 2016/21895 E. 2016/21092 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
 
HUKUK GENEL KURULU KARARI
 
Hukuk Genel Kurulu`nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü: 
 
Vekil ile takip edilen davalarda vekaletnamenin ibrazını düzenleyen 6100 sayılı HMK`nun 76`ncı, vekaletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması halini düzenleyen HMK`nun 77`nci ve dava şartlarını düzenleyen HMK`nun 114/f maddeleri uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenin dosya içerisinde bulunması zorunludur. 
 
Dosya içerisinde yapılan incelemede; davalı P. Plastik San ve Tic A.Ş. tarafından düzenlenen 30.07.2013 tarihli "Süreli Vekaletname" ile, gereken tüm işlemleri yapması amacıyla Av. ...`in vekil tayin edildiği, ancak bahsi geçen bu vekaletnamenin "İşbu vekaletname 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir." şeklinde hüküm içerdiği ve vekaletnamede belirtilen sürenin sona ermesine karşın vekilin yeni bir vekaletname sunmaksızın görevine devam ettiği anlaşılmaktadır.
 
Bu durumda; davalı P. Plastik San ve Tic A.Ş. tarafından, varsa 31.12.2015 tarihinden sonra eldeki davayı takip etme konusunda Av. ...`e verilen vekaletname aslı veya onaylı örneğinin dosya içerisine sunulması, vekaletname aslı veya onaylı örneğinin sunulmaması durumunda ise yerel mahkeme direnme kararının davalıya tebliğ edilerek, tebligat parçalarının dosya içerisine eklenmesi ve açıklanan eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir. 
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın yerel mahkemeye GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube