Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA DEVAM EDERKEN ERGİN OLAN DAVACININ AVUKATINA VEKİL TAYİN ETMESİ GEREKTİĞİ.


T.C YARGITAY 
3.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 15615 
Karar: 2015 / 17450 
Karar Tarihi: 09.11.2015
ÖZET: Temyiz dilekçesini veren vekile davalı E.. Y..`ı temsil yetkisi veren vekaletnamesini ibraz etmesi için süre verilmesi, aksi takdirde davalı E.. Y..`a, vekil tarafından yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile bildirmesi için kesin süre içerir muhtıra tebliğ edilip, dilekçesini ibraz etmesinin istenilmesi ve ondan sonra duruşma günü tayin edilerek temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.
(6100 S. K. m. 77)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılar vekili tarafından duruşma istemli temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

Karar: Yapılan ön incelemede; dava tarihinde, davalılardan E.. Y..`ın 18 yaşından küçük olması nedeniyle, yasal temsilcisi olan veli tarafından vekaletname verilen vekil tarafından temsil edildiği, yargılama aşamasında ergin olan davalının vekaletnamesinin dosyaya sunulmadığı, ancak hükmün veli tarafından vekaletname verilen vekil tarafından davalı E.. Y.. adına temyiz edildiği, ayrıca ilgisi nedeniyle dosya içerisinde bulunması gereken Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/467 E. 2013/640 K. sayılı dava dosyasının celbedilmediği anlaşılmıştır.

Sonuç: Bu itibarla; 

1- HMK. nun 77/1. maddesi gereğince, temyiz dilekçesini veren vekile davalı E.. Y..`ı temsil yetkisi veren vekaletnamesini ibraz etmesi için süre verilmesi, aksi takdirde davalı E.. Y..`a, vekil tarafından yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile bildirmesi için kesin süre içerir muhtıra tebliğ edilip, dilekçesini ibraz etmesinin istenilmesi,

2- Sözü geçen dava dosyasının mahkemesinden celbedilmesi,
Ve ondan sonra duruşma günü tayin edilerek temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.11.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube