Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVASI, YARGILAMANIN İADESİ.


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 12267 
Karar: 2017 / 1880 
Karar Tarihi: 23.02.2017
ÖZET: Taraf vekillerinin vekaletnamesinde boşanma yargılamasının iadesi davasını takip etme yetkisi bulunmamaktadır. Açıkça yetki verilmemiş ise vekil, yargılamanın iadesi yoluna gidemez ve takip edemez. Bu bakımdan avukatlara ilgili yetkinin bulunduğu vekaletnamenin ibraz edilmesi için süres verilmesi gerekir. Söz konusu ve usuli eksikliklerin giderilmesi için dosyanın mahalline iadesi gerekir.
(6100 S. K. m. 74)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Yargılamanın iadesi talep eden tarafından Av. ...’a verilen vekaletnamede boşanma yargılamanın iadesi davasını takip etme yetkisi bulunmamaktadır. Açıkça yetki verilmemiş ise vekil, yargılamanın iadesi yoluna gidemez ve takip edemez (HMK m. 74). Bu bakımdan, adı geçen avukattan "yargılamanın iadesi davası açma ve takip etme" yetkisini taşıyan, davacı tarafından verilmiş, vekaletnameyi sunmasının istenmesi, özel yetki taşıyan vekaletname sunulmadığı takdirde kararın yargılamanın yenilenmesini talep edene tebliğinden sonra gönderilmesine,

2- Dosya içerisinde bulunan davalı erkek vekilleri Av. ... ve Av....`a ait vekaletname yargılamanın iadesi davası için özel yetki içerisinde boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içermemektedir. Boşanma davası açmak ve açılan davayı takip etmek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Bu bakımdan, vekaletnamede bu hususta özel yetkiyi gerektirir (HMK m. 74). O halde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi gereğince boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içeren vekaletnamesini sunması için davalı erkeğin vekiline süre verilmesi, bu süre içinde vekaletname verilmez ve asıl yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmez ise gerekçeli kararın davalı erkeğe tebliği sağlanıp, yasal temyiz süresi beklenildikten sonra gönderilmesine,

3- İncelenmesi gerekli görülen; .. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/794 sayılı dosyanın aslının veya onaylı örneğinin eklenerek gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE oybirliğiyle karar verildi. 23.02.2017
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube