Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVALI ŞİRKET TARAFINDAN DAVAYA KONU EDİLEN CEZA İHBARNAMESİNE İSTİNADEN UYGULANAN İDARİ PARA CEZASININ TAKİPTEN NCE ÖDENDİĞİNİN BİLDİRİLDİĞİ, ÖDEME TARİHLERİNDEN SONRA DAVACININ DAVALI HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATMASINDA HUKUKİ YARAR BULUNMAZ.T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 1657 
Karar: 2017 / 2708 
Karar Tarihi: 10.05.2017Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... Nak. Haf. İnş. Tic. Ltd. Şti. aleyhine 15/12/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; icra takip dosyasında görevsizlik kararı verilerek dosya vergi dairesine gönderildiğinden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 12/01/2017 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ... davalı vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

1- Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının temyiz itirazlarına gelince;

Dava, idari para cezası nedeniyle yapılan icra takibine karşı itiraz üzerine itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, karar davacı ... davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı şirketle ilgili denetimde 3213 sayılı Maden Kanunu’nun I (g) grubu Madenler Uygulama Yönetmeliği’nin 18. maddesine aykırı üretim yapıldığının tespit edildiğini, Valilik makamının onayı ile 60.375,00 TL idari para cezası uygulandığını, idari para cezasının borçlu şirket tarafından ödenmemesi üzerine ... 6. İcra Müdürlüğünün 2013/5338 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattıklarını, haksız olarak itiraz edildiğini ve takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini ve %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, idari para cezasını icra takibinden önce ödediğini, itirazın iptaline konu icra takibinin bulunmadığını, itirazları üzerine görevsizlik kararı verilip dosyanın kapatıldığını, takibin durdurulması kararının bulunmadığını bildirerek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davaya dayanak icra takip dosyasının görevsizlik kararı ile vergi dairesine gönderilmesi nedeniyle davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulduktan sonra ... Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılan yazıya verilen 29/06/2016 tarihli cevabi yazıda; davalı şirket tarafından dava konusu edilen ceza ihbarnamesine istinaden uygulanan idari para cezasının 23/10/2007-27/04/2010 tarihleri arasında ödendiği bildirilmiş buna dair tahsilat fişlerinin örneklerinin de gönderildiği anlaşılmıştır. Şu durumda, davalı hakkındaki icra takibi 2007-2010 tarihleri arasında ödeme yapıldığı halde 09/07/2013 tarihinde ödeme sonrası başlatılmıştır. Ödeme tarihlerinden sonra davacının davalı hakkında 09/07/2013 tarihinde icra takibi başlatmasında ve eldeki davanın açılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. 6100 sayılı HMK`nın 114/h maddesinde hukuki yarar dava şartı olarak belirlenmiş olup, mahkemece davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, davacının temyiz itirazlarının (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube