Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA USULÜNE UYGUN DÜZELTİLMİŞ VEKALETNAMENİN BULUNMASI.


T.C YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu 
Esas: 2017/ 3-2465 
Karar: 2017 / 1332 
Karar Tarihi: 08.11.2017ÖZET: Dosya içerisinde davalı ...Ş. vekili Av. ....`in vekaletnamesi ya da usulünce düzenlenmiş yetki belgesi bulunamamıştır. Açıklanan nedenle eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 76, 77, 114)
 
Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 2. Tüketici Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.12.2014 gün ve 2014/3350 E. 2014/3474 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi`nin 09.09.2015 gün ve 2015/7346 E. 2015/13841 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
 
HUKUK GENEL KURULU KARARI
 
Hukuk Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü: 
 
Mahkemece verilen hüküm, temyiz edilmesi üzerine yukarıda başlıkta belirtilen karar ile bozulmuştur. Bozma üzerine mahkemece ilk kararda direnilmiş, direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Vekil ile takip edilen davalarda vekaletnamenin ibrazını düzenleyen 6100 sayılı HMK`nın 76`ncı, vekaletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması halini düzenleyen HMK`nın 77`nci ve dava şartlarını düzenleyen HMK`nın 114/f maddeleri uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenin dosya içerisinde bulunması zorunludur. 
 
Somut olaya gelince;
 
Dosya içerisinde davalı ...Ş. vekili Av. ....`in vekaletnamesi ya da usulünce düzenlenmiş yetki belgesi bulunamamıştır. 
 
Açıklanan nedenle eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir. 
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 08.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube