Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SÜRESİNDE MASRAF YATIRILMAMA İŞLEMİ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 2397 
Karar: 2017 / 13172 
Karar Tarihi: 26.10.2017ÖZET: Mahkemece gönderilen ihtaratlı tebligata rağmen kararın düzeltilmesini isteyen alacaklı tarafça süresinde gerekli harç ve masraflar yatırılmadığından, alacaklının karar düzeltme isteminin reddine karar vermek gerekmiştir. Bu nedenlerle alacaklının karar düzeltme isteminin reddi gerekir.
(6100 S. K. Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 432, 434) (12. HD. 21.11.2016 T. 2016/30894 E. 2016/23940 K.)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 21/11/2016 tarih, 2016/30894 Esas - 2016/23940 Karar sayılı Daire ilamının tashihen tetkikinin davalı alacaklı ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Borçluların ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin esası incelenerek reddine karar verildiği, borçlularca iş bu kararın temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 21.11.2016 tarih, 2016/30894 E. ve 2016/23940 K. sayılı ilamı ile ihalenin feshi gerektiğinden bahisle kararın bozulduğu anlaşılmaktadır.
 
HMK`nun Geçici 3. maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1086 sayılı HUMK`nun 434/2. maddesinde yer alan düzenleme gereğince; temyiz isteği, harca tabi değilse dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği, harca tabi ise harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince ise; temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme kararının temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilir. Bu kararın da temyiz edilmesi halinde 432. maddenin son fıkrası hükmü kıyasen uygulanır. 
 
Somut olayda, alacaklı vekiline Dairemizin bozma ilamının 16.01.2017 tarihinde tebliğ edildiği, adı geçenin 26.01.2017`de karar düzeltme dilekçesi sunduğu, ancak karar düzeltme talebi ile beraber gerekli harç ve giderleri yatırmadığı, karar düzeltme istemi de kanun yollarından biri olup kıyasen uygulanması gereken HUMK`nun 434/3. maddesi gereğince alacaklı vekiline "tebligat gideri ile birlikte dosya Yargıtay`a gidiş dönüş masrafı toplam 105 TL + karar düzeltme harcı 65,40 TL olmak üzere toplam 170,40 TL`nin tebliğden itibaren bir haftalık kesin süre içerisinde yatırılması, aynı süre içerisinde yatırılmaz ise karar düzeltme isteminden vazgeçilmiş sayılacağı" hususunun ihtar edildiği tebligatın 27.01.2017 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, ancak mahkemece verilen kesin süre içerisinde alacaklı tarafça belirtilen harç ve masrafın yatırılmadığı, mahkemece yargılamanın uzamaması maksadıyla Yargıtay`a dosya gönderme masrafının suçüstü ödeneğinden karşılanarak dosyanın Dairemiz`e gönderildiği görülmektedir. Bu durumda, mahkemece gönderilen ihtaratlı tebligata rağmen kararın düzeltilmesini isteyen alacaklı tarafça süresinde gerekli harç ve masraflar yatırılmadığından, alacaklının karar düzeltme isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
 
Sonuç: Alacaklının karar düzeltme dilekçesinin yukarıda yazılı nedenlerle (REDDİNE), 26.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube