Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SATIŞ İLANI TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ İHALE FESH SEBEBİDİR.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 6676 
Karar: 2017 / 12192 
Karar Tarihi: 10.10.2017ÖZET: Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi, başlı başına ihalenin feshi sebebidir. Somut olayda satış ilanı usulünce borçluya tebliğ edilmemiştir. Bu durumda, mahkemece, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 127) (7201 S. K. m. 21) (Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 16, 30)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Borçlunun, sair nedenlerle birlikte satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğunu da ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
 
Tebligat Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16/2. maddesine göre; "Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz. 79. maddenin ikinci fıkrasına göre renkli bastırılan tebligat zarfında, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese tebligat yapılacağına dair meşruhata yer verilir." Bu yönetmeliğe göre 7201 sayılı Tebligat Kanunu`nun 21/2. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, tebliği çıkaran mercice, tebligat çıkarılan adresin, muhatabın, adres kayıt sistemindeki adresi olduğuna dair tebliğ evrakı üzerine kayıt düşülmesi zorunludur. Yani; tebligatı çıkaran merci tarafından adres kayıt sitemine ilişkin olarak şerh verilmeden dağıtıcı tarafından 21/2. maddeye göre tebliğ işlemi yapılamaz.
 
Somut olayda, satış ilanının, şikayetçi borçlunun mernis adresine; "Muhatap adresten taşınmış. AKS`de kaydı bulunduğundan, TK`nun 21/2. maddesi uygulanarak evrak mahalle muhtarına bırakıldı.2 nolu haber kağıdı bina kapısına yapıştırıldı." şerhi ile 21/12/2015 tarihinde doğrudan 7201 sayılı Tebligat Kanunu`nun 21/2. maddesine göre işlem yapılarak tebliğ edildiği, ancak tebliği çıkaran merci tarafından tebliğ evrakı üzerine, bu adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olması nedeniyle, tebligatın TK.`nun 21/2. maddesine göre yapılması gerektiğine ilişkin bir şerhin verilmediği anlaşılmıştır.
 
Tebliği çıkaran merci tarafından, Tebligat Yönetmeliği`nin 16/2. maddesi kapsamında bir şerh verilmediği için, tebligatın TK`nun 21/1 ve Tebligat Yönetmeliği`nin 30. maddesine göre yapılması gerekirken, dağıtıcının kendiliğinden TK`nun 21/2. maddesine göre tebliği yapması kanuna aykırıdır. 
 
İİK`nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi, başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
 
Bu durumda, mahkemece, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube