Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
VEKİLİN BORÇLU ŞİRKETİN İFLASI NEDENİYLE VEKALETİ VE MÜFLİS ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERDİĞİ AKTİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE ŞİKAYETİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 10869 
Karar: 2017 / 2234 
Karar Tarihi: 21.02.2017ÖZET: Borçlu şirketin iflası nedeniyle vekaleti ve müflis şirketi temsil yetkisi sona eren vekilin vekalet ehliyetinin bulunmadığı ve dolayısıyla şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurmasının mümkün olmadığı açıktır. O halde, mahkemece, aktif husumet yokluğu nedeniyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.
(6098 S. K. m. 513) (818 S. K. m. 397) (6100 S. K. m. 114)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

... 8. Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 13.09.2011 tarihli kararıyla borçlu ... Metal Tic. ve San. A.Ş.`nin iflasına karar verildiği, Bakırköy İflas Dairesi`nin 13.09.2011 tarih ve 2011/28 sayılı yazısı üzerine anılan şirket hakkında iflasın açıldığı hususunun 30.09.2011 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 05.10.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde ilan olunduğu, bilahare, müflis borçlu şirket vekili tarafından 05.08.2005 tarihli vekaletnameye dayalı olarak icra takibinin kesinleşmesinden sonraki zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması istemi ile 24.11.2015 tarihinde şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu`nun 513. maddesi hükmü uyarınca (mülga 818 sayılı BK`nun 397. maddesi) vekalet sözleşmesi, vekalet verenin iflası ile son bulur. İflas kararının verilmesi ile birlikte müflisin iflas idaresi kanalıyla temsili gerekmekte olup; iflas idaresinin seçilmesinden önceki dönemde, temsil yetkisi iflas dairesine aittir. HMK`nun 114/1-f maddesi uyarınca ise; vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması dava şartıdır. Bu nedenle, davaya vekalet ehliyetinin mahkemece re`sen gözetilmesi gerekir.

Bu durumda, somut olayda, borçlu şirketin iflası nedeniyle vekaleti ve müflis şirketi temsil yetkisi sona eren vekilin vekalet ehliyetinin bulunmadığı ve dolayısıyla şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurmasının mümkün olmadığı açıktır.

O halde, mahkemece, aktif husumet yokluğu nedeniyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube