Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
PARA ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE EKSİKLİĞİ.


T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 7554 
Karar: 2017 / 4980 
Karar Tarihi: 03.10.2017Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 19/11/2015 tarih ve 2013/285-2015/1120 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; dava dışı ... Şirketi ile müvekkilinin bu şirkete ait emtianın ...`den ...`a taşınması için anlaştıklarını, müvekkilinin, bu taşımayı davalıya yaptırdığını, bu taşıma karşılığında davalıya müvekkili tarafından 4.350 Euro ödendiğini, ödenen ücretin tahsili için ... Şirketine fatura keşide edildiğinde ücretin alıcı tarafından ödeneceğini öğrendiğini, nitekim alıcı tarafından davalının şoförüne 3.600 Euro ödendiğini, ödenen bu ücretin mükerrer olduğunu beyanla 3.600 Euro`nun davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; müvekkilinin davacıya borcu bulunmadığını beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; taşıma senedinin altında yer alan ... imzalı 3.600 Euro kaydı ile ...da mukim alıcı firma ... GmbH tarafından araç sürücüsü ... isimli kişiye 3.600 Euro tutarında ödeme yapıldığı sonucuna varılsa dahi şoföre yapılan ödemenin davalının talimatına dayalı olmadığı, mükerrer ödeme kabul edilse ödenen bu tutarın davacı şirket tarafından değil, ...’daki mukim dava dışı... GmbH firması tarafından ödenmiş olduğu, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davasıdır. Davacı ile dava dışı gönderen arasındaki taşıma sözleşmesinde navlun bedelinin alıcı tarafından ödeneceği kararlaştırılmış olup davacı tarafından alt taşıyıcı davalıya malın tesliminde ücret peşinen ödenmiştir. Davalı tarafından taşınan malın alıcıya tesliminde yapılan tahsilatın, navlun bedeli kendisine peşinen ödenen davalı tarafından davacıya iadesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükümün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 03/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube