Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AYNI KONUDA AYNI TARAFLAR ARSINDA AYNI DAVA SEBEBİNE DAYANILARAK DAVA AÇILMASI USULDEN REDDİNİ GEREKTİRİR.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 523 
Karar: 2017 / 1822 
Karar Tarihi: 13.02.2017


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ... ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2007/7764 Esas sayılı takip dosyası üzerinden kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlu vekili takibin kesinleşmesinden sonraki devrede icra mahkemesine başvurarak, sair itirazlarının yanı sıra 24.12.2015 tarihli talebi ile takibe konu çekler yönünden zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece zamanaşımının gerçekleşmediği gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiştir.

HMK`nun 114/1-ı maddesinde; aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte (derdest) olmaması, dava şartları arasında düzenlenmiştir. Derdestlik; dava açılmasının usul hukuku bakımından ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir. Aynı konuda, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanılarak daha önce bir dava açılmış ve bu dava görülmekte ise, aynı konunun yeni bir dava konusu yapılması mümkün değildir. Çünkü, aynı konuda iki dava açılmasında davacının hukuken korunmaya layık bir menfaati yoktur. Daha önce HUMK`nun 187/4. maddesinde bir ilk itiraz olarak nitelenen bu husus, HMK`nun 114/1-ı maddesi hükmü ile dava şartı haline getirilmiştir.

Somut olayda, aynı borçlunun ... ... 10. İcra Hukuk Mahkemesi`ne 15.09.2015 tarihinde yaptığı başvuru ile icra takibinin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek takibin iptalini istediği, mahkemece zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

O halde, mahkemece, istemin derdestlik nedeniyle usulden reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube