Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BİR DOSYANIN MAHKEMECE YARGI YOLU BAKIMINDAN MAHKEMENİN GÖREVLİ OLMAMASI DAVANIN USULDEN REDDİ SEBEBİDİR.


T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 14667 
Karar: 2017 / 169 
Karar Tarihi: 12.01.2017


ÖZET: Yargı yolunun caiz olması ve mahkemenin görevli olması dava şartlarından olup, açıkça veya hiç ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınması gereklidir. Mahkemece yargı yolu bakımından mahkemenin görevli olmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru görülmemiş ve bu husus bozmayı gerektirmiştir.
(6100 S. K. m. 114, 115)

Dava ve Karar: Davacı ... vekilleri Avukat ... ... .... ve diğerleri tarafından, davalı ... aleyhine .../02/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 07/04/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, haksız eylem nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, ... Askeri Hastanesi`nde sıhhiye er olarak askerlik görevini yapmakta iken, aynı yerde askerlik yapan er ... .... tarafından silahla yaralandığını belirterek uğradığı maddi ve manevi zararların tazminini istemiştir.

Davalı, 1602 sayılı kanun gereğince askeri hizmetin yürütülmesi sırasında ve asker kişiye karşı olan davanın ... .... .... Mahkemesinde görülmesi gerektiğine dair görev itirazında bulunmuş ve davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, dava konusu yaralama eylemi nedeniyle davacının Adli Tıp Uzmanı Bilirkişi tarafından düzenlenen rapora göre %....0 oranında malul kaldığı, dava dışı er ... ... hakkında yapılan ceza yargılamasında sanığın mahkumiyetine karar verildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Davalı ... bir kamu kurumu olup; kural olarak, işlem ve eylemleri kamusal nitelik taşır. Somut olayda; davacı, askerlik hizmetini yapması sırasında başka bir er tarafından yaralanması nedeni ile uğradığı maddi ve manevi zararların tazminini talep etmektedir. O halde 1602 sayılı kanun gereğince askeri hizmetin yürütülmesi sırasında ve asker kişiye karşı olan dava ... ... ... Mahkemesinin konusunu oluşturmaktadır ve bu davalara bakma görevi de ilgili yargı yerine aittir.

Yargı yolunun caiz olması ve mahkemenin görevli olması dava şartlarından olup, açıkça veya hiç ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınması gereklidir (HMK 114,115/...). Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek yargı yolu bakımından mahkemenin görevli olmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru görülmemiş ve bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının tüm davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına 12/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube