Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBİN İPTALİ.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 908 
Karar: 2016 / 13729 
Karar Tarihi: 10.05.2016ÖZET: Mahkemece, takibe konu senette düzenlenme yerinin bulunmadığı, dolayısıyla senedin kambiyo senedi vasfını haiz olmadığı gerekçesiyle İİK`nun 170/a. maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, senedin teminat senedi olduğu gerekçesiyle takibin iptali doğru değil ise de, sonuçta takibin iptaline karar verildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
(2004 S. K. m. 170)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun süresinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklıdan araç kiralarken alacaklının sözleşme haricinde kendisine boş senet imzalattığını ileri sürerek borcun tamamına itiraz ettiği, mahkemece, senedin teminat senedi olduğu gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.

TTK`nun 776/f maddesinde bono da düzenlenme yerinin bulunmasının zorunlu olduğu, aynı Kanun`un 777/1. maddesinde ise, 776. maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senedin bono sayılmayacağı ifade edilmiştir. 

İİK`nun 170/a maddesine göre; icra mahkemesi, müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re`sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir. 

Mahkemece, takibe konu senette düzenlenme yerinin bulunmadığı, dolayısıyla senedin kambiyo senedi vasfını haiz olmadığı gerekçesiyle İİK`nun 170/a. maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, senedin teminat senedi olduğu gerekçesiyle takibin iptali doğru değil ise de, sonuçta takibin iptaline karar verildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir. 

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube