Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ.


T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 3095 
Karar: 2017 / 4655 
Karar Tarihi: 25.09.2017Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce verilen 18/05/2017 tarih ve 2017/341-2017/295 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili tarafından ... Yapı Kimyasalları Oto. Tek. Hır. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçildiğini, takip sırasında borçlunun re`sen sicilden terkin edildiğinin öğrenildiğini ileri sürerek borçlu şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Sicil Müdürlüğü vekili, 07.10.2013 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi`nde gerekli bildirimlerin yapılmaması halinde kayıtların terkin edileceğine dair ilanların yapıldığını, süresinde bildirimler yapılmayınca ... Yapı Kimyasalları Oto. Tek. Hır. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti`nin 6102 sayılı TTK`nın geçici 7 nci maddesi kapsamında kaydının re`sen silindiğini, müvekkilinin herhangi bir kusurundan söz edilemeyeceğini, yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağını savunmuştur. 

İlk derece mahkemesince, davacı tarafından yapılan takip olduğundan dava açmakta hukuki yararının bulunduğu, TTK`nın geçici 7 nci maddesinin 4/a bendi uyarınca ihtarın temsile yetkili kişilere de gönderilmesi gerektiği halde davalı Kurumca doğrudan şirkete gönderildiği, tebligat usulsüzlüğüne bağlı olarak re`sen terkin koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, ... Yapı Kimyasalları Oto. Tek. Hır. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti`nin ihyası ile yeniden sicile tesciline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinden davalının sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.

Karara karşı, davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. 

... Bölge Adliye Mahkemesi`nce, tüm dosya kapsamına göre, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre davalı yanca yapılan istinaf başvurusunun HMK`nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalının istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK`nın 370/1. madddesi uyarınca ONANMASINA, HMK`nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 25/09/2017 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube