Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KAT MÜLKİYETİ.


T.C YARGITAY 
20.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 3057 
Karar: 2017 / 6691 
Karar Tarihi: 21.09.2017


Yargıtay Kararı
Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDavacı dava dilekçesinde; mevkiinde kain ve tapunun 5 pafta, 21250 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazın 3 kat 9 nolu bağımsız bölümün maliki olduğunu, dairesinin çatının altında olması nedeniyle davalılar tarafından beton delinmek suretiyle monte edilen çanak antenler nedeniyle dairesine su sızdığını ve 15.228,00 TL zarar doğduğunu, sayılı dosyası ile yapılan tespit raporunun iddialarını doğruladığını, taşınmazın tasdikli projesinde terasın üzerinin çatı ile kapanmış olarak göründüğünü ancak buna riayet edilmediğini belirterek davanın kabulü ile 15.228,00 TL zararının davalılardan hisseleri oranında alınarak tarafına ödenmesine, terasın açık kısmının tüm bina sakinlerinin iştirakleri ile çatı ile kapattırılmasına, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile davacının dairesinde oluşan zararın tazmini için gerekli olan 1.500,00 TL`nin davalılardan tahsiline, çatı onarım bedeli olan 13.487,40 TL`nin tüm kat maliklerinden arsa payları oranında tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrasında "kat malikleri, anagayrimenkulün bakımını ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar", ikinci fıkrasında ".... ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerle bilirkişi raporunun içeriğinden, taraflara ait anataşınmazın mimari projesinde ahşap oturtma ve kiremit kaplı çatı olmasına rağmen çatının üzerinde gezilebilir teras çatı olarak yapıldığı ve zemine monte edilen 8 adet çanak anten nedeniyle çatı altında bulunan dairelerin zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Buna göre, çatının projesine uygun onarımı için gerekli masrafların ve yapılacak işlerin bilirkişice tespit edilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinin (d) bendi uyarınca anataşınmazın korunması, onarımı ve bakımının yöneticinin görevleri arasında olduğundan yöneticinin bu işi kat maliklerinden toplayacağı avansla yapacağı da dikkate alınarak bilirkişinin saptayacağı çatı onarım maliyetinin kat maliklerinden (davacı da dahil) avans niteliğinde olarak Kanunun 20/b maddesi uyarınca arsa payları oranında toplanmasına, masrafların daha fazla olması halinde kalan kısmın da kat maliklerinden alınması suretiyle onarımın yapılması içinvarsa öncelikle yöneticiye yetki ve uygun bir süre verilmesine, yöneticinin bulunmaması veya yöneticinin kendisine verilen görevi yerine getirmemesi halinde ise davacının yetkilendirilmesine karar verilmesi gerekirken, çatı onarım bedelinin kat maliklerinden arsa payları oranında tahsiline karar vermekle yetinilmesi ve dosyadaki tapu kayıtlarına göre anataşınmazda kat maliki olmayan davalı ... için pasif husumetten red kararı verilmemiş olması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 21/09/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube